Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Velykų šventės sveikinimas
Samstag, den 03. April 2010 um 13:40 Uhr
There are no translations available.

Ne mirusieji šlovina VIEŠPATĮ, ne tie kurie nužengia į tylos buveinę. Mes, gyvieji, garbinsime tave dabar ir per amžius. Šlovinkite VIEŠPATĮ! (Ps.115, 17-18)

Kristus nugalėjo mirtį ir mus padarė savo teisumo dalininkais. Jis pajėgus jau dabar mus prikelti naujam gyvenimui. Kristaus prisikėlimas - palaimintas mūsų amžinojo gyvenimo užstatas. Didžiojo Sekmadienio - Velykų Dieną evangelikai reformatai drauge su visais krikščionimis šloviną Dievą ir džiaugiasi jo bendrystėje. Teapjungia mus visus šią dieną bendra malda:

Amžinsis ramybės davėjau, visagalis Dieve. Šloviname tave, jog mūsų išteisinimui prikėlei iš numirusių savo Sūnų ir leidai mums sulaukti iškilmingų Velykų švenčių. Nužemintai tave meldžiame, duok, kad mes, pasitikėdami tavimi, būtume dėkingi tau už visas geradarystes. Viešpatie, dovanok ir tą malonę, kad mes, pametę nuodėmes ir netikusius papročius, priderančiai švęstume šias ir visas kitas tavo atminimo šventes. Malonėk, kad noriai klausytume tavo Žodžio, maldoje vieningi būtume ir apie mūsų sielų išganymą mąstytume. Padaryk mūsų širdis gabias visokiems geriems darbams. Sutverk mumyse visą, kas tau, Viešpatie, patinka. Užlaikyk mus tikrame tikėjime. O kuomet įpuolame pagundon ar vargstame, tu pats mus ramink ir įgalink pergalėti sunkumus. Jei liepsi eiti per sielvartų ugnį, saugok mus nuo nevilties ir vesk savo tiesos keliu į dangaus karalystę. Pridenk mus savo kantrybės šarvais sunkiose šio pasaulio kovose. O mums numirus ir iš numirusių prisikėlus, duok mums pamatyti mūsų tikėjimo vainiką: amžinąjį sielų išganymą. Meldžiame tai dėl Jėzaus Kristaus, tavo mielojo Sūnaus. Amen.

Mieli broliai ir sesės, Kristuje, sveiki sulaukę Velykų švenčių!

Jūsų, Dievo Žodžio tarnas,
kun. Rimas Mikalauskas, gen. sup.