Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Barnėlis Fridrichas jaunesnysis, kun.(1905-1982)
Friday, 09 April 2010 10:16
There are no translations available.

Kunigas Fridrichas Barnėlis jaunesnysis (Friedrich Barnehl)

Reformatų kunigas Fridrichas Barnėlis gimė 1905 m. rugpjūčio 21 d. Dorpate (Tartu), Estijoje, kur kunigu tuo metu tarnavo Jo tėvas Fridrichas Barnelis snj. Tėvas kunigavo Estijoje, Latvijoje, Petrapilyje, Pietų Rusijoje ir Archangelske, tad nuo mažens Fridricho gyvenimas buvo keliavimas, kilnojimasis iš vienos parapijos į kitą.

Pradžios mokyklą Fridrichas lankė Mintaujoje, kur tuo metu kunigavo Jo tėvas. Progimnaziją lankė Archangelske. Licėjų lankė Harleme, Olandija, aukštesniąją mokyklą (oberrealschule) Hamburge, Vokietija. Norėdamas būti arčiau tėvų, nes kunigas Fr.Barnėlis senj. Lietuvos reformatų Bažnyčios buvo paskirtas Seirijų parapijos klebonu, Fr.Barnėlis jn. atvyko į Lietuvą, 1925 m. įstojo į Vyt.Didžiojo Universiteto teologijos fakultetą ir ten mokėsi iki 1929 m. Kad galėtų kunigauti lietuviškose parapijose, 1926 m. dar lankė dr.Tumėno kursus ir įgijo brandos atestatą. 1929-1930 m. mokėsi Elberfeld-Barmen, Vokietija, kunigų seminarijoje. Fridrichas Barnėlis jn. 1930 m. birželio 25 d. Biržų reformatų bažnyčioje gen.superint. Povilo Jakubėno per Sinodą buvo ordinuotas diakonu ir paskirtas kunigauti į Seirijus vietoj savo mirusio tėvo. Parapiją, neturėdamas Lietuvos pilietybės, valdė laikinai, ir tik 1932 m. pašalinus šią kliūtį, rugpjūčio 15 d. superintendento kun. Jono Šepečio iškilmingai buvo įvesdintas Seirijų parapijos klebonu.
Fr. Barnėlis studijuodamas Kaune dalyvavo Evangelikų studentų draugijos veikloje, susipažino su Birute Yčaite, Vyt.Didžiojo universiteto studente filologe, ir 1931 metų vasarą vedė. 1932 m. jiems gimė dukra Renata, o antroji - Erika gimė 1937 m. jau Biržuose, į kuriuos šeima persikėlė 1934m., LERB Sinodui paskyrus Fridriką Barnėlį jn. Biržų parapijos antruoju kunigu. Aptarnaudamas kelias aplinkines parapijas kun.Barnėlis tapo vienu mylimiausių reformatų kunigų.
Kartu su kun.Aleksandru Balčiausku kunigavo Biržuose iki 1940 m., iki repatriacijos į Vokietiją.

Barnėliai, kaip ir kiti pabėgėliai, traukėsi nuo karo fronto per Rytprūsius, Lenkiją ir Pomeraniją. Karo įvykiai kuriam laikui buvo išskyrę šeimą. Tik vėliau Barnėliai ir kiti giminės susitiko Holzheime.

Kun. Fr.Barnėlis vokiečių buvo paimtas į kariuomenę vertėju, ir karo metais jam dar teko apsilankyti Lietuvoje, Kaune. Nuo 1945 metų Fr.Barnėlis buvo Heseno parapijos kunigas. 1947-1970 metais kunigavo Frankfurte prie Maino, kur pateko atsitiktinai vokiečių reformatų kunigo pakviestas pagalbiniu kunigu. Vėliau perėmė iš jo klebono pareigas. Pasilikęs Europoje, jis atstovaudavo Lietuvos ev. reformatų Bažnyčiai bažnytiniuose suvažiavimuose. Palydėjo į amžino poilsio vietą vyriausiuosius mūsų kunigus: gen.superint. prof. kun. Povilą Jakubėną Šveicarijoje, superint. kun.Joną Šepetį Lenkijoje, gen.superint.dr. kun. Konstantiną Kurnatauską ir kun.Vytautą Kurnatauską Vokietijoje. Pastarajam mirus, kun. Fr.Barnėlis buvo išrinktas išeivijos lietuvių reformatų Kolegijos nariu ir tas pareigas ėjo iki mirties.

Išėjęs į pensiją gyveno Hofheime Waldfriedhof netoli Frankfurto prie Maino. Mirė kunigas Fridrikas Barnėlis 1982 m. lapkričio 5 d.

 

„Mūsų sparnai" Nr.42, 1977, Nr.53 1982
„Mūsų sparnai" Nr 76, 1996 Birutė Yčaitė Barnelienė (1909-1995)