Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2010m. priešsinodinė sesija
Tuesday, 13 April 2010 12:49
There are no translations available.

priessinodine_2010Praeitą šeštadienį, 2010 m. balandžio 10 dieną Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į išplėstinį posėdį - priešsinodinę sesiją. Priešsinodinė sesija yra skirta artėjančio Sinodo suvažiavimo darbotvarkei paruošti. Joje dalyvavo visi Konsistorijos nariai, dalis kuratorių, kunigų ir jau naujai Sinodo 2010/2011 m. kadencijai išrinktų delegatų. Iš viso 18 dalyvių, o tai yra apie puse naujos kadencijos Sinodo narių. Posėdį Dievo Žodžiu ir malda pradėjo Lietuvos ev. ref. generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Buvo perskaitytas ir patvirtintas praeito posėdžio, įvykusio kovo 13 d. protokolas Nr. 20-72. Toliau buvo aptariami pagrindiniai klausimai: Sinodo darbotvarkės patvirtinimas ir Sinodo suvažiavimo laiko, procedūrų aptarimas t.y. organizaciniai klausimai.
Aptarus siūlomus svarstyti klausimus, buvo patvirtinta Sinodo darbotvarkė: Mandatinės komisijos pranešimas; Sinodo direktoriaus ir prezidiumo rinkimai; pranešimai: generalinio superintendento, Konsistorijos prezidentės, Revizijos komisijos pirmininko, VšĮ „Vaiko užuovėja" direktorės ir parapijų pranešimai. Juos nutarta iš anksto pateikti raštu, kad Sinodo dalyviai galėtų iš anksto susipažinti ir prelegentai pasisakytų jau atsakydami į iškilusius klausimus. Toliau į Sinodo darbotvarkę įtraukti šie klausimai: misijų klausimai (numatoma jas palikti tokias, kaip ir pernai); Didžiųjų ir mažųjų parapijų nuostatų papildymas; generalinio superintendento, Konsistorijos narių ir prezidento bei Revizijos komisijos rinkimai. Visų šių bažnytinių institucijų pareigūnų kadencija pasibaigia šiais metais, o naujieji įgaliojimai bus suteikti ateinantiems 3 metams. Numatoma, jog visi pranešimai bus išsiųsti Sinodo dalyviams: kuratoriams, parapijų delegatams ir kunigams.

Aptarusi Sinodo darbotvarkę Konsistorija patvirtino šios sudėties mandatinę komisiją: Austra Kiškienė (Biržai), Kristina Šernaitė (Vilnius), Irena Kartanienė (Panevėžys). Šiai komisijai suteikta teisė į savo darbą įtraukti savanorius talkininkus Sinodo posėdžių metu techniniams darbams atlikti.

Praeito posėdžio metu (kovo 13 d.) kun. Raimondas Stankevičius supažindino su mažųjų ir didžiųjų parapijų nuostatų projektu, kuris bus pateiktas Sinodui. Siūlymai dėl papildymo buvo priimami iki kovo 29 d. Naujų pasiūlymų nebuvo gauta, išskyrus, Konsistorijos prezidentės dr. Renatos Bareikienės pasiūlymą, kad parapijų seniūnų tarybų pirmininkai būtų renkami parapijos sesijoje. Pagal galiojančius nuostatus juos išsirinkdavo jau į tarybą išrinkti seniūnai vieną iš tarybos narių. Pagrindinis pataisos motyvas yra tai, jog seniūnai parapijoje dažniausiai vykdo diakoninę veiklą: lanko parapijiečius, renka aukas, prižiūri senelius. Manoma, jog iki šiol galiojanti nuostata neleidžia į parapijos veiklą įtraukti parapijiečių, kurie turi gerą vadybinę ir administracinę patirtį, bet nevykdo seniūnų funkcijų. Dvasininkai ir kuratoriai sutarė, kad seniūnių funkcija šiuo metu yra gana siaura ir parapijoms būtų gerai turėti platesnį atstovavimą ir turėti galimybę parapijos tarybos pirmininką rinkti atvirame tarybos posėdyje - parapijos sesijos metu ne vien iš seniūnų. Bendru sutarimus pasiūlymas dėl parapijos tarybos pirmininkų rinkimo įtrauktas į Mažųjų ir Didžiųjų parapijų nuostatų projektą.

Pernai Sinodas kanonu V-2009 paskyrė 2010 m. eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo ankstesnę, nei įprasta datą: 2010 m. gegužės 15-16 dienomis. Šią datą Sinodas patvirtino kaip išimtį kanonui XVII-1930, kanonui VIII-1935 atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. birželio 18-28 dienomis Grand Rapids mieste (JAV) vyks pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (WARC) ir Reformatų ekumeninės tarybos (REC) jungtinis suvažiavimas. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas yra delegavęs gen. superintendentą kun. Rimą Mikalauską ir Konsistorijos prezidentę kurat. dr. Renatą Bareikienę šiame suvažiavime atstovauti Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčią. Prieškaryje priimtas kanonas VIII-1935, skelbiantis, jog Sinodo eilinius suvažiavimus organizuoti per Jonines Biržuose, nėra atšauktas. Todėl, taip pat privalomas vykdyti. Šių metų Sinodo eilinių suvažiavimų sesijose bus renkami: generalinis superintendentas, Konsistorijos nariai ir prezidentas, tačiau tai galima tik po ankstesnės kadencijos šių pareigūnų ataskaitos. Bendru sutarimu priešsinodinė sesija nutarė, jog eilinio Sinodo suvažiavimas prasidės 2010 m. gegužės 15 dieną, registracijos pradžia - 9:00 val. Biržų ev. ref. bažnyčioje. Sinodo darbo pradžia po atidarymo pamaldų, kurios pasidės 10:00 val. Sinodo suvažiavimo gegužės sesijų metu bus svarstomi patvirtinti darbotvarkės klausimai (ataskaitos, misijos, nuostatų projektai) ir pristatytos 2010/2013 metų kadencijos generalinio superintendento, Konsistorijos narių ir prezidento bei Revizijos komisijos narių kandidatūros. Birželio 24 d. Sinodas vėl susirinks Biržų ev. ref. bažnyčioje ir birželio sesijose išsirinks iš gegužės mėnesį parinktų kandidatų - generalinį superintendentą, vicesuperintendentą, Konsistorijos narius ir prezidentą. Po rinkimų rezultatų paskelbimo - numatytos iškilmingos 2010 m. eilinio Sinodo suvažiavimo uždarymo pamaldos.

Priešsinodinei sesijai svarstant darbotvarkės klausimus, buvo gauta skaudi žinia iš Rusijos apie Lenkijos Respublikos vadovybės tragišką žūtį prie Smolensko. Konsistorija įpareigojo generalinį superintendentą pasiųsti užuojautą broliams ir sesėms reformatams, visai Lenkijos tautai dėl tragiškai žuvusių Lenkijos Respublikos Prezidento, jo žmonos bei aukštų vadovų.

Po pietų, atlikus visus numatytus darbus Konsistorija su naujos kadencijos Sinodo delegatais, kuratoriais ir kunigais pabaigė darbą malda paminėdami žuvusiuosius Lenkijos vadovus, meldė Dievo paguodos žuvusiųjų artimiesiems.
InfoRef.lt