Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo 2010 m. eilinis suvažiavimas
Freitag, den 21. Mai 2010 um 14:38 Uhr
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas susirinko į naujos 2010/2011 m. kadencijos sesijas Biržuose

Vykdydami praėjusių metų Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nutarimą, šiemet į Biržus Lietuvos evangelikų reformatų kunigai, kuratoriai ir parapijų delegatai, Konsistorijos ir Sinodo revizijos komisijos nariai susirinko gegužės 15-tąją. Toks sprendimas buvo priimtas dėl šių metų birželio 18-27 dienomis Grand Rapids mieste (JAV) vyksiančio pasaulio jungtinio reformuotų bažnyčių delegatų suvažiavimo, į kurį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia delegavo Konsistorijos prezidentę dr. R. Bareikienę ir generalinį superintendentą kun. R. Mikalauską. Tad prieš išvykdami jie pristatė metines ataskaitas - Konsistorijos ir generalinio superintendento pranešimus Sinodui.

Sinodo atidarymo pamaldos.        G.Vaitiekūno nuotr.Eilinio šių metų Sinodo suvažiavimo sesijų darbo pradžią Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, sinodinių pamaldų metu paskelbė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas. Prieš pirmosios sesijos pradžią, Sinodo dalyviai klausėsi Dievo Žodžio - Šv.Rašto skaitinių (Apd 15,1-12 ir Jn 6,37-40) bei pamokslo. Kun.R.Mikalauskas citavo Jėzaus žodžius: „ ... aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė" (Jn 6,38), tuo atkreipdamas dėmesį, jog Sinodas taip pat yra pasiuntinys, privaląs vykdyti ne savo, bet savo Viešpaties - Jėzaus Kristaus valią. Sinodui pridera rūpintis Dievo Surinkimo kaimene ir priimtais sprendimais sudaryti kuo geresnes sąlygas sėkmingam Kristaus Evangelijos skelbimui šalyje, kurioje gyvename. Susirinkusieji meldė Šventosios Dvasios vedimo ir išminties.

Sinodalai.       G.Vaitiekūno nuotr.Po palaiminimo, Sinodas pradėjo savo pirmąsias sesijas. Mandatinės komisijos pirmininkė A.Kiškienė pranešė Sinodo dalyvių registracijos rezultatus: į Sinodą atvyko 32 sprendžiamąją balso teisę turintys nariai iš 40, nekilo abejonių, kad pernai metų priimtas sprendimas susirinkti gegužę yra įvykdytas ir Sinodas gali pradėti dirbti. Pirmosios sesijos metu buvo išrinktas Sinodo aukščiausiasis pareigūnas vieneriems metams - Sinodo direktorius. Absoliučia balsų dauguma, kaip ir 2009-taisiais, Sinodo direktoriumi išrenkamas vilnietis kuratorius Donatas Balčiauskas. Sinodo cenzoriumi balsuojant patvirtintas kun. Tomas Šernas, o sekretoriumi - kun.Raimondas Stankevičius. Po Sinodo atsakingų pareigūnų rinkimų, dar iki pietų pertraukos, sinodalai išklausė sveikinimo pranešimus ir linkėjimus.

Tada savo ataskaitas pateikė Konsistorijos prezidentė dr.Renata Bareikienė, gen. superintendentas kun.R.Mikalauskas bei Revizijos komisijos pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas. Kadangi Konsistorijos prezidentės ir Revizijos komisijos pirmininko pranešimai buvo pateikti dar prieš Sinodo sesijas, pranešėjams beliko pabrėžti esminius pastebėjimus bei atsakyti į klausimus. Sinodas vienbalsiai priėmė ir patvirtino visų pranešėjų ataskaitas, kurios vėliau bus paskelbtos bažnytinėje spaudoje.

Vėliau žodį tarė parapijų delegatai ir kunigai. Kadangi parapijos taip pat iš anksto buvo pateikusius pranešimus, buvo diskutuojama apie žinias, labiausiai patraukusias Sinodo dėmesį. Skaudžiausia buvo prisiminti pernai metų netaktišką valdžios atsakingų asmenų poelgį Dubingiuose, perlaidojant Bažnyčios kuratorių J. E. kunigaikščių Radvilų ir jų šeimos palaikus. Taip pat su nuoskauda buvo paminėta jog tebejaučiama bažnyčiai nedraugiškų asmenų veikla Papilio evangelikų reformatų parapijoje Biržų rajone, Kaune ir Vilniuje, valdžios institucijose ir vieno asmens - intrigų meistro sukelti ir tebesitęsiantys teisminiai procesai.

Po pietų pertraukos Sinodo dalyviai dirbo pagal numatytą darbotvarkę. Priėmė pataisas parapijų nuostatams, tačiau konstatavo, jog šiandien yra reikalinga visiškai nauja redakcija, kuri būtų suderinta su kitais svarbiais Sinodo teisniais aktais apie kuratorius ir diakoninę tarnystę. Tikėtina, kad ši užduotis bus patikėta naujos kadencijos Konsistorijai bei kitų metų kadencijos Sinodo suvažiavimui. Paskutinėse gegužės mėnesio Sinodo darbo sesijose buvo keliamos ir svarstomos naujos kadencijos Revizijos komisijos, Konsistorijos ir generalinio superintendento kandidatūros. Kandidatai į šias pareigas renkami slaptu balsavimu, todėl Sinodas priėmė patvirtino kandidatų sąrašus, o pačius rinkimus vykdys jau birželio sesijose, kaip numatyta prieškario kanonuose - per Jonines, birželio 24 dieną, Biržuose.

Konsistoriją (arba dar seniau vadinta Sinodo kolegiją) sudaro prezidentas - pasaulietis ir viceprezidentas - dvasininkas, taip pat 3 pasauliečiai ir 3 dvasininkai.
Į Konsistorijos prezidentus balsavimu buvo patvirtintos kadenciją baigusios kuratorės dr.Renatos Bareikienės ir ilgamečio Lietuvos Biblijos draugijos direktoriaus kuratoriaus dr. Mykolo Mikalajūno kandidatūros. Į viceprezidentus- kunigai R.Mikalauskas, T.Sakas, S.Švambarienė ir R.Stankevičius.

Į Konsistoriją - šie kandidatai-pasauliečiai: dr.Renata Bareikienė (Vilnius), dr.Mykolas Mikalajūnas (Vilnius), Danguolė Kairienė (Biržai), kurt.Valerija Kubiliūninė (Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.) Eglė Grucytė (Kaunas), Petras Romualdas Puodžiūnas (Panevėžys), Olga Viederienė (Klaipėda), kurt.Vytautas Variakojis (Biržai) ir dvasininkai: kun.Rimas Mikalauskas, kun.Tomas Sakas, kun.Raimondas Stankevičius, kun.Sigita Švambarienė.
Į generalinio superintendento rinkimus buvo iškeltos kun.Tomo Šerno ir kun.Rimo Mikalausko kandidatūros.

Į Revizijos komisiją - Danguolė Juršienė (Vilnius), Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Vida Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.), Irena Kartanienė (Panevėžys), Irena Narvidienė (Biržai), Donata Pranulienė- Pelanytė (Biržai), Jokūbas Ruopas (Biržai).

Sinodas gegužės mėnesio darbines sesijas baigė bendra malda ir giesme, bei susirinko prie vakarienės stalo Biržų ev. ref. parapijos namuose. D.Balčiauskas padėkojo Biržų ev. ref. parapijos vyresniesiems, vėl gražiai priėmusius po savo stogu Lietuvos ev. ref. atstovus bei sudariusius puikias darbo sąlygas, o Sinodo dalyviams - už šiltą ir brolišką nuotaiką, atvirumą. Padėkos žodis buvo skirtas Nijolei Žukienei, šiemet ji savo gaminiais ir įmonės patarnavimu pavaišino Sinodo dalyvius skaniais pietumis ir vakariene.

Sekmadienį likę Biržuose kuratoriai, delegatai bei kunigai dalyvavo pamaldose, kuriose sveikinimus Sinodui nuo Švedijos reformuotos bažnyčios perdavė Vaxijo vyresnysis Arne Söberg, kartu su savo parapijos 30-ties muzikantų orkestrantu papuošęs pamaldas nuostabių bažnytinių himnų melodijomis. Po pamaldų orkestras koncertavo Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, į kurią susirinko ne tik gausus būrys reformatų, bet ir miesto visuomenės.

Per Jonines, birželio 24-ąją, Sinodas vėl susirinks į eilinio suvažiavimo sesijas, kuriose slaptu balsavimu išrinks 2010/2013 m. kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistoriją ir generalinį superintendentą, suteiks įgaliojimus ateinantiems penkeriems metams Sinodo revizijos ir mandatinėms komisijoms, patvirtins šių metų eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo gegužės-birželio sesijose priimtus bažnytinės teisės aktus.

InfoRef.lt