Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konsistorijos posėdis Švobiškyje
Freitag, den 16. Juli 2010 um 09:21 Uhr
There are no translations available.

Pirmojo naujosios kadencijos Konsistorijos posėdžio dalyviai ŠvobiškyjeLiepos 14 dieną Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko pirmasis naujos kadencijos (2010-2013 m.) Konsistorijos posėdis. Dalyvavo visi nariai, išskyrus kun. Tomą Saką, kuris liepos mėnesį atostogauja. Posėdį pradėjo Konsistorijos prezidentas dr. Mykolas Mikalajūnas.

Po Dievo žodžio (Ps 127) ir kun. Rimo Mikalausko maldos, pereita prie darbotvarkės, kurioje buvo devyni klausimai.

Pagrindinis posėdžio klausimas - kun. Tomo Šerno ordinacija į superintendentus.

Pagal bažnytinę teisę, kun. T.Šernas laikinai eina gen. superintendento pareigas iki bus ordinuotas į vyresniuosius kunigus (superintendentus). Vadovaujantis Gdansko agenda, ordinacijoje turi dalyvauti artimiausių bažnyčių vadovai. Kun. Rimas Mikalauskas, lankydamasis pasaulio reformatų suvažiavime Amerikoje, aptarė datą su Vengrijos, Vokietijos (Lippės) ir Lenkijos bažnyčių vadovais. Konsistorija nutarė visiems bažnyčių partnerių vadovams išsiųsti pranešimus apie Lietuvos evangelikų reformatų naujos kadencijos (2010-2013) vadovybės išrinkimą ir kvietimus dalyvauti kun.Tomo Šerno ordinacijoje į superintendentus, kuri numatyta š.m. rugsėjo 25 d. (šeštadienį) 12 val. Biržuose.

Kun. Raimondas Stankevičius išsakė daug gražių padėkos žodžių „Vilniaus reformatų žinių" redaktorei, leidėjai Dalijai Gudliauskienei, kuri daug metų rasdavo galimybę spausdinti leidinį savo iniciatyva ir jos surastomis lėšomis. Laikraštyje apžvelgiama ne tik Vilniaus, bet visos Lietuvos evangelikų reformatų veikla. Kunigas informavo, kad  Konsistorija  yra kviečiama  leidybos išlaidas ir iniciatyvą perimti ir spaudinį leisti Sinodo lėšomis. Konsistorija nutarė ieškoti finansinių šaltinių ir įsigyti laikraščio dauginimui reikalingą kopijavimo aparatą, nes numatoma laikraštį leisti nedideliu tiražu.

Kun. Rimas Mikalauskas informavo, kad bažnyčios atstovai kviečiami į teologines dviejų dienų konsultacijas Kopenhagoje. Jas organizuoja Europos protestantiškų bažnyčių taryba (EPBT; angliškai - Coucil of Protestant Churches in Europe - CPCE), į kurią Reformatų bažnyčia įstojo, pasirašiusi Loenbergo susitarimą 1974-taisiais, - tai pačiais metais, kai EPBT buvo įkurta. Anuomet ją pasirašė gen. superintendentas kun. Povilas Jašinskas. Konferencijos globėjas - Danijos liuteronų bažnyčia. Konsistorija dalyvavimą EPBT renginiuose laiko strategiškai naudingu, siekiant stiprinti ryšius su Šiaurės Europos protestantiškomis bažnyčiomis bei Reformatų padėtį Europoje ir Lietuvoje. Konsistorijos nariai nutarė deleguoti kun. Rimą Mikalauską į teologines konsultacijas, kurios vyks š.m. spalio 21-22 dienomis Kopenhagoje.

Posėdžio metu buvo diskutuojama dėl gen. superintendento buveinės Vilniuje išlaikymo, remonto ir būtinų išlaidų paskirstymo Sinodui bei Vilniaus parapijai. Kun. Tomas Šernas pasirašė panaudos sutartį penkeriems metams su galimybe ją pratęsti. Patalpose įsikurs gen. superintendento raštinė, vyks sekmadieninės mokyklėlės, Biblijos studijos ir kita Vilniaus parapijos veikla.
Konsistorijos nariai buvo supažindinti su kolegialiais l.e.p. gen. superintendento sprendimais. Taip pat buvo apsvarstyti kiti aktualūs klausimai.

Posėdžio pabaigoje Konsistorijos nariai klausėsi kun. Rimo Mikalausko įspūdžių iš pasaulio reformatų suvažiavimo Grand Rapids (JAV), vizito Toronte (Kanada) bei Presbiterionų bažnyčios (JAV) generaliniame Sinode.  Kitas Konsistorijos posėdis vyks Biržuose š.m. rugsėjo 11 d. 9:45 val.

Po posėdžio Konsistorijos nariai aplankė konfirmantų stovyklą.

Senjorato kanclerė Jūratė Kiškienė