Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų ev. ref. parapijos seniūnų eilinė sueiga
Vendredi, 17 Septembre 2010 09:20
There are no translations available.

Ketvirtadienį, 2010.09.16 Biržų ev.ref. parapijos namuose įvyko eilinis Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo virš 20 seniūnų bei parapijos tarnautojų. Posėdžiui pirmininkavo parapijos klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Klebonas posėdį pradėjo Dievo Žodžiu, 36 Dovydo psalme. Pagal ją, kunigas pasakė trumpą pamokslą, apie tai, jog tikras gyvenimo mokslas yra Dievo Žodis, o žemiškieji mokslai naudingi, tik tuomet, kai žmoguje veikia išganingoji Dievo baimė. Priešingu atveju, mokslai yra tarnauja žmonių santykių ir mums Dievo skirtų gamtos namų griovimui.

Po to buvo pristatyta susirinkimo darbotvarkė ir pirmu klausimu buvo perskaitytas bei patvirtintas praeito posėdžio protokolas. Buvo atkreiptas dėmesys į tuos praeito posėdžio sprendimus, kurie liko neįgyvendinti ir tuos, kurie įvykdyti. Absoliuti sprendimų dauguma buvo įgyvendinta, kiti palikti ateičiai.

Biržų ev. ref. parapijos seniūnai dvasininkų prašymu nutarė 50 litų padidinti parapijos chorvedės ir vargonininkės Jūratės Duderienės išlaikymą. Vargonininkė jau 4 metus pagirtinai tarnauja parapijoje ir jos išlaikymas per tuos metus nebuvo keliamas. Ji vadovauja parapijos chorui „SD Gloria", patarnauja laidotuvėse bei kapinių šventėse, ruošiant konfirmantus, sutuoktuvių metu ir pamaldose.

Parpijos vyresnieji taip pat patvirtino Biržų ev. ref. parapijos suaugusiems, vaikams ir jaunimui dvasiškai ugdyti organizacijos - Radvilų jūrų skautų statutą. Taip pat paskyrė Algį Krisiukėną eiti šios organizacijos vadovo pareigas. Skautavimas yra įprastas metodas daugelyje bažnyčių užsienyje. Lietuvoje skautija labiau susijusi su Romos katalikų bažnyčia, todėl Radvilų jūrų skautai yra parapijinė organizacija ir joje bus evangeliškas dvasinis mokymas bei praktika, šalia kitų skautavimo praktikų.

Posėdyje taip pat buvo patvirtinti vaikų sekmadieninės mokyklėlės mokytojai. Keli jų jau dirba Biržų miesto ir rajono mokyklose evangelikų reformatų tikybos mokytojais: Danutė Nindriūnaitė ir kun. Sigita Švambarienė. Joms sekmadieninėje mokykloje taip pat talkins Skaistė Smabarytė bei Almantas Bružas. Seniūnai taip pat patvirtino kelionės išlaidas į Kauną, kur vyko jaunimo ir vaikų krikščioniško ugdymo Konferenciją. Apie ją A.Bružas jau parašė ir straipsnis yra paskelbtas bažnyčios internetinėje svetainėje.

Posėdžio metu buvo patvirtintos darbų-remonto išlaidos jau atliktų darbų ir planuojamų remontuojant kleboniją bei parapijos namus. Numatyta toliau tvarkyti parapijos namų lauko grindis po mansarda. Taip pat šiaurinį klebonijos balkoną bei svetainę. E.Galvelytė jau sudarė jų sąmatas. Šiaurinėje klebonijos svetainėje bus galima priimti parapijos svečius ar tikinčiuosius asmeniniams pokalbiams su dvasininkais. Pastebėta, jog parapijoje veikla plečiasi, daugėja tarnautojų, reikalinga išnaudoti daugiau parapijos namų ir klebonijos vietos. Šią vasarą perdažytas medinis parapijos namas, baigiamas sutvarkyti šulinį. Bažnyčios remontuose - pabaigti apskardinti jau visi kuorai. Jau padarytas projektas neįgaliųjų įvažiavimui, tačiau jis dar nepadarytas. Parapijos vyresnieji šį darbą įvardino kaip vieną iš prioritetinių, nes toks įėjimas labai palengvintų vyresnio amžiaus žmonių įėjimą bažnyčion. Ypač žiemos metu, kuomet yra slidu, būtų daug saugiau nei kopti laiptais.

Parapijos vyresnieji priėmė svarbius sprendimus dėl parapijos sezoninio šildymo, sudarė artėjančiai naujai išrinkto generalinio superintendento kun. Tomo Šerno ordinacijai į vyresniuosius kunigus (superintendentus) darbo komitetą, pasiskirstė pareigomis. Apsvarstė nekilnojamo turto parpijos veiklai galimo dovanojimo klausimus Biržų rajone, išklausė seniūnės Danutės Pranulienės pranešimą dėl Rinkuškių evangelikų reformatų kapinių ir priėmė šiose kapinėse palaidotų artimųjų prašymą šiomis kapinėmis parapijai rūpintis. Buvo nutarta ruošti parapijos kapinių priežiūros taisykles ir šiuo klausimu bendrauti su rajono Savivaldybe.

Posėdyje buvo aptarti artėjantys parapijos seniūnijų seniūnų bei jų pavaduotojų rinkimai naujom kadencijom, nutarta, jog seniūnai atnaujins duomenis apie parapijiečius, jų sąrašus.

Posėdyje buvo įteiktos gėlės ir atminimo bei padėkos dovanos Biržų ev. ref. parapijos buvusiai finansininkei - kurt. Palmyrai Krikščiukienei. Taip pat padėkota parapijos seniūnų Tarybos pirmininko pareigas ėjusiai Erikai Galvelytei. Palinkėta Dievo palaimos pradėjusiai eiti parapijos finansininko pareigas Ritai Jokubauskienei. Paskutiniu klausimu buvo nutarta kita Biržų ev. ref. parapijos seniūnų sueigos data, kaip įrasta - po mėnesio, susirinkti parapijos namuose 2010 10 14.  Susirinkimą malda užbaigė parapijos antroji dvasininkė kun. Sigita Švambarienė.