Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų ev. ref. parapijos seniūnų eilinė sueiga (2010 10 14)
Friday, 15 October 2010 09:17
There are no translations available.

Biržų ev. ref. parapijos namuose, Konsistorijos salėje, ketvirtadienį, 2010.10.14  įvyko eilinis Biržų ev. ref. parapijos seniūnų Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo virš 25 seniūnų bei parapijos tarnautojų, abu parapijos dvasininkai. Posėdžiui pirmininkavo klebonas kun. Rimas Mikalauskas. Jis posėdį pradėjo malda ir Dievo Žodžiu. Perskaitė Švento Rašto eilutes iš Naujojo Testamento: Rom 14,7-8, Tit 2, 14 ir  1 Kor 6,20 bei Heidelbergo katekizmo 1 klausimą: „Kas yra tavo vienintelė paguoda, gyvent ir mirštant?" Pamoksle, klebonas atkreipė dėmesį, jog esminis krikščionies, evangelikų reformatų išpažinimo tikinčiojo vidinis požymis - suvokimas, jog esi Viešpaties tarnas.

Suvokimas, jog viską, ką šioje žemėje turi yra Dievo patikėta „panaudos teise", bet ne žmogaus nuosavybe. Turtas, vaikai, draugai, darbas, net asmeniniai talentai - Dievo patikėti žmogui naudotis, kol dar yra laikas. Naudotis Dievo garbei. Net gyvenimas nėra žmogaus nuosavybė, bet Dievo patikėta brangi malonė. Tiems, kurie Dievo patikėtas dovanas brangina, vertina ir su dėkingumu naudoja Dievo šlovei, Viešpats, kaip gerasis šeimininkas, pakviečia į savo džiaugsmą. Tiems, kurie savo talentus laidoja ar dar blogiau, pasivagia tai kas yra Dievo ir naudoja kaip savo - negali tikėtis nei Dievo palaimos šiame gyvenime, nei jo malonės Teismo Dieną. Lietuviai, kaip ir daugelis kitų tautų per kartų kartas augo stabmeldiškoje kultūroje. Pati kalba išduoda nekrikščionišką požiūrį į Dievo žmogui paskirtas bendrystės dovanas - šeimą, nuosavybę, galu gale, pačią bažnyčią - surinkimą. Esame įpratę ir taip kalbėdami nenusižengiame kalbos gramatikai, sakydami: „mūsų bažnyčia", „mano žmona, vaikai, tėvai", „mano namas, automobilis ir t.t. Tačiau, nusidedame, jei tai ką sakome laikome savo tikrąja ar turtine nuosavybe! Sakome „evangelikų  reformatų ar  katalikų, stačiatikių bažnyčia" tačiau, jei taip tikime - nusidedame. Bažnyčia, kokios ji konfesijos bebūtų, nėra tos konfesijos krikščionių nuosavybė! Net jei ir užimame joje aukštas pareigas. Bažnyčia yra Dievo, Jėzaus Kristaus, nuosavybė!Ji mums iš Dievo malonės patikėta, mūsų ugdymui, augimui į Dievo pavyzdį. Taip pat ir vaikai, tėvai, tikri draugai. Net daiktai, kuriuos galime ir įforminame registruose „savo" nuosavybe, nėra tokia. Liaudyje sakoma: „ į grabą, juk nieko nenusineši..." Todėl mužikiškas posakis: „Mano troba, mano boba ir vaikai, mano bažnyčia" yra vertas tik krikščioniško atlaidumo šypsnio. Juk nieko neturi, kas tavo. Turi patikėtą dovaną, laikinai ar naudotis, ar būti kartu, ar tam, kad augtumei. Nes viską, ką turi, yra Dievo patikėta laikinai. Net tavo gyvenimas. Ir kam daug Dievas duoda, iš to ir daug pareikalauja...

Po pamokslo, posėdis buvo tęsiamas įprasta tvarka. Perskaitytas paskutinio posėdžio 2010 09 16 protokolas. Sustojant ten, kur informuojama apie įgyvendintus sprendimus ar iškilusius sunkumus. Dauguma priimtų sprendimų, iš Dievo malonės, buvo gerai įgyvendinti. Vienas svarbiausių - pasiruošimas kun. Tomo Šerno, kaip vyresniojo kunigo įšventinimo bei generalinio superintendento įvedimo pamaldos. Joms pasiruošti daugiausiai jėgų prisidėjo šeimininkai - biržiečiai. Tačiau, be nuostabios atskirų žmonių ženklios paramos - šventei nebūtų įmanoma pasiruošti. Nuoširdžią padėką dėl pasiruošimo kun. Rimas Mikalauskas išreiškė visiems seniūnams, bažnyčios tarnautojams ir šventei organizuoti parapijos seniūnų sudarytos komisijos nariams. Išskirtinė padėka parapijiečiui Rimantui Čygui, kurio dėka buvo atvežta lauko palapinė iš Šiaulių. Taip pat Švobiškio ev. ref. parapijietei Laimuitei Sušinskienei - Mekaitei, kuri su vyru palapinę paskolino, pamokė kaip ją statyti. Padėka žurnalistei Aurelijai, kuri šventę įamžino fotonuotraukose bei „Kelio" laidos kūrėjai Inai Drąsutienei.

Protokolas su neesminiais pataisymais buvo priimtas bendru sutarimu.

Pristačius ir patvirtinus posėdžio darbotvarkę, pirmu klausimu buvo svarstomas sekmadieninės mokyklėlės nuostatai. Buvo nutarta dar juos tobulinti ir pateikti kitam seniūnų tarybos posėdžiui.

Kun. Sigita Švambarienė pristatė „SD Gloria" choro kelionės į Švediją organizavimą. Choro nariai savarankiškai pasidengia savo kelionės išlaidas keltu per Baltijos jūrą, prašymas paremti kelionę iki Rygos bei vieną choro narę, neišgalinčią sumokėti visos bilieto kainos. Taip pat, painformavo, jog Švedijoje, mūsų tikėjimo broliai ir sesės parems keliones nuo uosto bei į vietas, kur numatytas choro giedojimas bažnyčiose. Choras pakviestas giedoti 3 parapijose - Smolande bei Stockholmo priemiestyje. Šeimininkai taip pat pasirūpins choro nakvyne bei pamaitinimu. Choras giedos per pamaldas ir po pamaldų. Buvo pasidžiaugta, jog choras rimtai ruošiasi išvykai ir švedų-lietuvių evangelikų bendradarbiavimas yra aktyvus ir duoda gražių vaisių.

Vėliau aptarta būtinybė jau organizuoti parapijose seniūnijose seniūnų rinkimus. Daugelyje seniūnijų jau baigiasi kadencijos, seniūnai pareigas eina laikinai. Posėdyje M. Krikščiukienė pristatė Laimį Bružą laikinai eiti seniūno pareigas vietoj jos Anglininkų seniūnijoje.  Seniūnų taryba, pritarė, apie susirinkimą šioje seniūnijoje kunigas susitars vėliau, šių metų pabaigoje.

Kunigas taip pat seniūnus painformavo apie įgyvendintus projektus dėl remontų parapijos namuose, taip pat buvo svarstomi remonto planai bažnyčioje. Parapijos buhalterė Rita Jakubauskienė pristatė seniūnams apie turimas lėšas. Priminė, jog yra renkamos tikslinės aukos vargonų remontui. Yra surinkta virš tūkstančio litų, tačiau reikalinga dar 7 tūkstančių. Iki kitos vasaros tikimasi šią sumą surinkti.

Dar nėra pastatytas įvažiavimas neįgaliems į bažnyčią. Projektą jau padarė Vilius Margenis, deja dar nepradėtas įgyvendinti. Pagal projektą įvažiavimas bus iš metalinių konstrukcijų, kurios reikalingos specialios medžiagos bei patyręs šaltkalvis. Ieškomas meistras, taip pat kaupiamos lėšos.

Už parapijos namus bei bažnyčios pastato naudojimą bei išlaikymą parapijos seniūnų paskirta atsakinga komendantė Jūratė Kiškienė informavo, jog parapijos namai yra ūkiškai ir finansiškai gerai administruojami, parapija dėl jų gauna tikslines aukas iš jų naudotojų. Parapijiečiams nėra dėl jų remonto ar išlaikymo jokių išlaidų, „namai patys išsilaiko" per juose vykdomą parapijinę veiklą.

Susirinkimo metu buvo aptarti parapijiečių sąrašų patikslinimo ir atnaujinimo klausimas, už tai atsakingi seniūnai. Taip pat, seniūnai painformavo, jog yra parapijiečių, kurie norėtų kunigo apsilankymų jų namuose. Parapijos seniūnai pasiėmė lankymų metu išplatinimui 2011 metų evangeliškų kalendorių, kurių šiemet parapija gavo iš dviejų krikščioniškųjų evangelizacinių organizacijų: Šv. Trejybės Biblijos draugijos Londone, bei Misijos Pietų ir Rytų Europai, Vokietijos. Kalendoriai bus platinami nemokamai, nes už juos jau yra paaukota, tačiau tikintieji gavę kalendorius visuomet gali paaukoti tikslinę auką krikščioniškai leidybai paremti.

Klebonas kun. R. Mikalauskas taip pat painformavo seniūnus apie numatytą Reformatų bažnyčios kuratorių Martyno ir Jono Yčių paminėjimą 2010 m. lapkričio 12 d., kuris įvyks jų gimtinėje Šimpeliškių kaime, bei vėliau Biržų pilies menėje. Apie tai bus visuomenei skelbiama plačiau. Paminėjimą organizuoja Biržų r. savivaldybės kultūros ir sporto skyrius, Širvėnos seniūnija ir Biržų evangelikų reformatų parapija bei jos Kilučių seniūnija (Seniūnės - I.Narvidienė ir  O. Tuomenė); Kun. Rimas Mikalauskas dar painformavo apie jo išvykimą į Kopenhagą ateinančią savaitę. Ten jis vykdydamas gen. superintendento atstovavimo pareigas dalyvaus Europos Šiaurės šalių protestantų konferencijoje. Taip pat apie dvasininko atostogas, kurių metu (2010 X 26- XI.07) jį pavaduos antroji dvasininkė kun. Sigita Švambarienė.

Kito seniūnų tarybos posėdžio data patvirtinta - 2010 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienį prieš Pirmąjį Advento sekmadienį.

Seniūnų tarybos posėdį malda užbaigė kun. Sigita Švambarienė.

InfoRef.lt