Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Presbiterionai
Friday, 29 October 2010 09:29
There are no translations available.

Presbiterionai, krikščionys evangelikai, kurių bendruomenės priklauso reformatų tradicijai. Pavadinimas presbiterionai kilęs iš gr. presbyteros, „vyresnysis", Naujajame Testamente nurodančio bendruomenės vadovo pareigas. Presbiterionai akcentuoja, kad aukščiausias Bažnyčios vadovas yra Jėzus Kristus, valdžią įgyvendinantis pats per savo Žodį; dėl to atmeta hierarchines popiežiaus ir vyskupų pareigybes kaip nereikalingos, taip pat atmestinas bet koks pasaulietinės valdžios kišimasis į Bažnyčios reikalus.

Reikalų tvarkymui presbiterionų bendruomenės turi išsirinkusios vyresniųjų tarybas, lygiomis teisėmis sudarytas iš dvasiškių ir pasauliečių. Presbiterionai pabrėžia visų tikinčiųjų principinį lygiateisiškumą. Skirtumas tarp dvasiškių ir pasauliečių funkcinis, t.y. visi tarnauja pagal sugebėjimus ir dovanas. Tarnysčių struktūra ir pavadinimai nevienodi (trad. atskiriami „vadovaujantieji" vyresnieji [ruling elders] nuo „mokančiųjų" vyresniųjų [teaching elders], t.y. dvasininkų; Lietuvos evang. reformatų bažnyčioje yra panašiai: dvasininkai ir pasauliečiai turi vyresniųjų įgaliojimus parapijos ar Sinodo lygiuose. Asmenį dvasininko (kunigo; lot.: minister verbi Dei arba pāstor) tarnystei pašaukia pati bendruomenė, tačiau jis turi būti patvirtintas bei ordinuotas vyresnės instancijos (pvz.: sinodo). Kitaip nei kongregacinės struktūros bažnyčiose, presbiterionai turi susikūrę aiškias tarpbendruomeninio bendradarbiavimo struktūras su 3-4 pakopų atstovavimo sistema 1) vietinė -parapijos vyresniųjų sueiga; 2) distriktinis t.y. vietinis sinodas (presbiterija/„classis"); 3) provincijos sinodas ir 4) generalinė asamblėja t.y. generalinis arba nacionalinis sinodas). Atitinkamoje pakopoje išrinkti delegatai bendruomenei atstovauja vis aukštesniame lygmenyje. Dėl to kartais šitoks bažnyčios valdymas vadinamas „sinodiniu-presbiteriniu", iš dalies perimtas ir kai kurių ne reformatų bažnyčių.

Presbiterionų bažnytinė struktūra kurta pagal žydų sinagogų tvarkymosi principus bei Naujojo Testamento vyresniųjų tarnystės įgyvendinimo pavyzdį. Pamatus šiai tvarkai dėjo garsiausi reformatai Zwinglis, Buceris, o ypač Kalvinas. Kalvino mokinio Johno Knoxo (1514-1571)  pastangų dėka presbiterionizmas pimą kartą gilai įsišaknijo 16 a. pabaigoje Škotijoje (Church of Scotland). Nepaisant Westminster Assembly (1643-49) nutarimų, Anglijos Bažnyčioje presbiterionų idėjos neįsitvirtino. Bet Asamblėjoje priimtas Westminsterio tikėjimo išpažinimas (1647) su dviem pridėtiniais katekizmais iki šios dienos presbiterionai sudaro daugumos presbiterionų bažnyčių, ypač anglakalbių kraštų bei bažnyčių, išaugusių iš britų misionieriškos veiklos, pagrindinių tikėjimo dokumentų branduolį. Daugelyje šalių sąvoka „presbiterionių" yra „reformatų" sinonimas; pirmoji labiau akcentuoja vadovavimo būdą (šis pavadinimas - būdingas angliškai kalbančiose šalyse), o antroji - teologiją (kartais vartojamos ir abi kartu: žr. presbyterian and reformed). Šiandien daugiausiai presbiterionų bendruomenių yra Šiaurės Amerikoje, kaip didžiausia Presbyterian Church (USA) bei konservatyvesnės Presbyterian Church in America ir Orthodox Presbyterian Church. Sparčiausiai presbiterionų bendruomenės plečiasi Azijoje, ypač Pietų Korėjoje. Taip pat presbiterionai stiprūs Meksikoje, Pakistane, Sudane, Pietų Afrikoje. Kai kuriose šalyse presbiterionai susivienijo su kitomis evangelikų bažnyčiomis, šiandien žinomomis kaip United Church of Canada (1925), Uniting Church in Australia (1977), Church of South India (1947). Dauguma presbiterionų bažnyčių priklauso arba Pasaulinei reformatų bažnyčių unija (World Communion of Reformed Churches, WCRC- susijungus pasaulinėms reformatų ir presbiterionų tarptautinėms organizacijoms: WARC ir REC 2010 metų birželio mėn.), kitos, pvz., konservatyvesnei Pasaulinei reformatų draugijai (World Reformed Fellowship, WRF).

H.L.