Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 3-76) Konsistorijos posėdis Biržuose
Samstag, den 20. November 2010 um 13:01 Uhr
There are no translations available.

Lapkričio 13 d. Biržuose į III-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdį Dievo žodžiu ir malda pradėjo kun. R. Mikalauskas. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

Lietuvos, ir pasaulio evangelikų reformatų vienas iš pagrindinių išpažinimo raštų - Antroji helvetinė konfesija (1566 m.). Ji jau išversta į lietuvių kalbą. Vertimą gerai įvertino kun. dr. Kęstutis Daugirdas ir Evangeliškos Biblijos instituto dėstytojas Lahayne Holger.

Laukia tolimesni darbai: įvado rašymas ir finansų paieška. Konsistorija šių klausymų sprendimui sudarė redakcinę komisiją: pirmininkas - krt. dr. Mykolas Mikalajūnas; nariai - kun. dr. Kęstutis Daugirdas, kun. Rimas Mikalauskas, krt. dr. Arūnas Baublys, Lahayne Holger.

Vilniuje jau įsteigta gen. superintendento buveinė. Vadovaujantis nuostatais, senjorato raštinę sudaro: gen. superintendentas, buhalteris, kancleris ir kiti, gen. superintendento sprendimu, paskirti tarnautojai. Sinodo sprendimu, kai kurias gen. superintendento funkcijas vykdo vicesuperintendentas kun. R. Mikalauskas. Konsistorija priėmė struktūrinį sprendimą t. y. senjorato raštinę sudarys du skyriai: Vilniaus ir Biržų. Archyvas bus kaupiamas Biržų skyriuje. Kun. R. Mikalauskas akcentavo, kad reformatų bažnyčia visada garsėjo gausiu Sinodo archyvu. Archyvas jau kaupiasi, todėl būtina galvoti apie patalpas, specialistus, galimybę surinkti istorinę medžiagą apie Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo archyvą ir tobulinimąsi Varšuvoje Lenkijos ev. ref. Sinodo archyve.

Kitas darbotvarkės klausymas - reformatų diakonijos sukūrimas. Diakoninė veikla jau vykdoma. To pavyzdys VšĮ „Vaiko užuovėja". Poreikis visuomenėje didėja, todėl į šią veiklą reikia įtraukti kuo daugiau žmonių. Bažnyčiose žmonių mažėja ir juos galima pasiekti per socialinį darbą. Tam tikslui būtina paruošti reformatų diakonijos įstatus ir diakono nuostatus, aiškiai atskiriant diakoną (bažnyčios socialinį darbuotoją) nuo kateheto (kandidato į kunigus). Išdiskutuotus nuostatus ir pateikti Sinodo tvirtinimui. Konsistorija sudarė šios sudėties komisiją: kun. Tomas Sakas; teisininkė Eglė Grucytė, suteikdama teisę komisijos pirmininkui kun. T. Sakui pasirinkti narius ir jų kandidatūras patvirtinti kitame Konsistorijos posėdyje.

Kun. Sigita Švambarienė pristatė VšĮ „Vaiko užuovėja" 2010-2011 metų veiklos programą. Iki šiol programos buvo vykdomos ir finansuojamos iš savivaldybės lėšų. Dabar savivaldybė programoms lėšų nebeskiria. Vaikų sveikatinimui ir ugdymui gautos tikslinės lėšos iš Čikagos lietuvių. Konsistorija pritarė 2010-2011 metų veiklos programai ir rekomendavo „Vaiko užuovėjos" tarybai paskirstyti tikslines lėšas.

Apžvelgti informaciniai klausimai:
-gautas Vilniaus mst. savivaldybės administracijos komunalinio ūkio departamento raštas dėl sklypo skyrimo Vilniaus evangelikams reformatams Liepynės kapinėse, esančiose Žirnių g. 28;
- 2011 m. rugsėjo 15-18 d. Lenkijoje vyks Vokietijos Lippės žemės, Lenkijos ir Lietuvos ev. reformatų bažnyčių konsultacijos;
- 2011 m. kovo 3-5 d. Prahoje - Europos reformatų bažnyčių vadovų suvažiavimas.

Palyginus nedidelė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia plačiai žinoma pasaulyje. Jos vadovai kviečiami dalyvauti suvažiavimuose, konsultacijose, partnerių šventėse. Išnagrinėję klausimus, priėmę sprendimus, Konsistorijos nariai klausėsi kun. R. Mikalausko minčių apie dalyvavimą Europos protestantiškų bažnyčių tarybos (EPBT) konsultacijose Kopenhagoje;
krt. dr. M. Mikalajūno - apie dalyvavimą Lichtenšteino kunigaikštystės Evangelikų bažnyčios 130 metų jubiliejuje.
Kun. S. Švambarienė pasidalino įspūdžiais apie Biržų ev .ref. parapijos choro „SD GLORIA" išvyką į Švediją, tęsiant bendradarbiavimą su Švedijos misijos Sandoros bažnyčia (plačiau http://www.ref.lt).

Konsistorija darbą baigė malda. Kitas Konsistorijos posėdis vyks Biržuose 2011 m. sausio 15 d. 9:45 val.

 Info.Ref.lt