Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Paminėtas Veterinarijos akademijos rektorius, reformatas Jonas Čygas
Antradienis, 14 Gruodis 2010 07:51

cygasjonas2Gruodžio 3 d. Jasiškiuose, netoli Nem.Radviliškio, prie namo, kuriame gyveno Čygų šeima, buvo atidengta memorialinė lenta, skirta Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriui Jonui Čygui Jo 100 - osioms gimimo metinėms pažymėti. Ta proga Biržų pilies salėje įvyko Jam skirtas atminimo vakaras.

Jonas Čygas - Lietuvos veterinarijos gydytojas, parazitologas, biologijos mokslų kandidatas - gimė 1910 m. kovo 11 d. Jasiškiuose, Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio valsč., reformatų valstiečių Elžbietos Žemaitytės ir Juozo Čygų šeimoje.

1928 m. baigė Biržų gimnaziją, o 1929 m., gavęs Žemės ūkio ministerijos stipendiją, išvyko į Berlyno aukštąją veterinarijos mokyklą studijuoti veterinarijos mokslų. 1929 m. perėjo į Vienos aukštąją veterinarijos mokyklą, kurią baigė 1935 metais.

Grįžęs J.Čygas 1936-1941 m. dirbo veterinarijos gydytoju Šiauliuose. 1939 m. už antivalstybinę veiklą buvo ištremtas iš Šiaulių, dirbo Panevėžyje, Raseiniuose. Karo metais Jonas Čygas buvo paimtas į sovietų armiją ir 1942-1943 m dirbo 16-osios lietuviškosios divizijos 224 artilerijos pulko veterinarijos gydytoju.

Po karo 1945-1947 m. J.Čygas - mėsos ir pieno pramonės liaudies komisaras, ministras. 1947 m. rudenį Jonas Čygas buvo paskirtas Lietuvos veterinarijos akademijos rektoriumi ir išrinktas Parazitologijos ir akušerijos katedros vedėju, nuo 1948 m. docentas. 1956 m. apsigynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Kiaulių, galvijų ir avių helmintai ir helmintozės Lietuvoje" - tyrė Lietuvos galvijų, avių ir kiaulių helmintus ir helmintozes.

J. Čygas parašė dvi brošiūras parazitologijos klausimais, paruošė apie dešimt mokslinių straipsnių, į lietuvių kalbą išvertė rusų akademiko K. Skriabino parazitologijos vadovėlį. Buvo pradėjęs ruošti stambią monografiją parazitologijos klausimais, tačiau sumanymo įgyvendinti nepavyko. Už nuopelnus mokslui doc. dr. Jonas Čygas buvo pristatytas profesoriaus vardui gauti.

Mirė Jonas Čygas 1959 m. liepos 25 d. Kaune, eidamas 50-uosius metus.

Pagerbti penktojo Veterinarijos akademijos rektoriaus Jono Čygo atminimo į Biržus buvo atvykę: dabartinis akademijos rektorius - kancleris Henrikas Žilinskas, profesoriai Vygandas Skimundris ir Aniolas Sruoga. J.Čygo duktė Irena savo ir sesers Jonės bei brolio Andriaus vardu dėkojo visiems, prisidėjusiems prie Tėvelio atminimo įamžinimo, prisiminė gausią, draugišką Čygų šeimyną, sakė, kad Tėvas labai gerbė savo šeimą, protėvius, tikėjimą, laikė save tikru reformatu. Irena papasakojo, kad mokantis Jonui Čygui Biržų gimnazijoje ir vėlesniu laikotarpiu Jo pasaulėžiūros formavimuisi didelės įtakos turėjo Biržų šviesuomenės aplinka, evangelikų reformatų bendruomenė. Išvykus studijuoti veterinarijos mokslų į užsienį, Jam labai padėjo dėdė iš motinos pusės Juozas Žemaitis (vėliau Lietuvos Veterinarijos akademijos rektorius, profesorius), evangelikai reformatai ir jų dvasininkai: A.Balčiauskas, St.Neimanas, A.Šernas. Autoritetingi giminės: Juozas ir Petras Žemaičiai, Jonas ir Martynas Yčai, Šernai, Kregždės, Korsakai bei kiti pažangūs reformatai išugdė ir stiprino J.Čygo dorovinius principus, tiesos, gėrio bei pažangos troškimą.

Jonas Čygas mėgo skaityti E.Kantą, domėjosi jo filosofija. Retsykiais savo vaikams primindavo E.Kanto žodžius, kad „darbas suteikia žmogui ne tik džiaugsmą, bet ir apsaugo nuo sugedimo" arba savais žodžiais aiškino teiginį, kad „susižavėjimo verti tik du dalykai - žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralinis imperatyvas manyje". Tokiais moraliniais principais paremtas buvo LVA rektoriaus, reformato Jono Čygo trumpas, bet prasmingas gyvenimas, santykiai su bendradarbiais, artimaisiais, tokį Jį prisiminė vakaro Biržuose dalyviai, Lietuvos Veterinarijos akademijos mokslininkai, visuomenė, pasirūpinusi Jo atminimo įamžinimu Jasiškiuose bei padėjusi išleisti knygą „Jonas Čygas".

„V.r.ž." inf.