Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tamulėnas Motiejus, kuratorius, snj. 1891 - 1980
Monday, 10 January 2011 08:47
There are no translations available.

Praėjusiais metais suėjo 30 metų, kai mirė, o šiais metais gruodžio mėnesį sukaks 120 metų, kai gimė Reformatų Bažnyčios kuratorius nuo 1925 metų, kelių kadencijų Kolegijos prezidentas Motiejus Tamulėnas, daug rašęs į lietuvišką spaudą, palikęs šiltus atsiminimus apie gimtąjį Gajūnų kaimą, ten gyvenusius žmones.

LERB kuratorius Motiejus Tamulėnas gimė 1891 m. gruodžio 22 d. Gajūnų kaime, Biržų valsčiuje. Iš trijų sūnų Motiejus buvo jauniausiais. Tėvai turėjo nedidelį ūkelį. Kai jam buvo septyneri metai, mirė tėvas. Motina viena rūpinosi šeima. Iš pradžių Motiejus lankė ūkininko Lapienės kilnojamą kaimo mokyklą, po to Biržų pradžios mokyklą. Motiejaus gabumai mokslui pasireiškė anksti, ir motina, padedama vyresnio sūnaus Mykolo, dėjo pastangas suteikti jam sąlygas siekti mokslo. Brolis, kad Motiejus galėtų mokytis, atsisakė pelningos raštininko tarnybos teisme ir grįžo ūkininkauti į Gajūnus.

Baigęs Biržų keturklasę mokyklą Motiejus toliau remiamas brolio Mykolo (dar vienas brolis Jokūbas jau buvo išvykęs laimės ieškoti į Ameriką), išvažiavo į Petrapilį mokytis matininko specialybės Pirmajame Petrapilio technikume. Prieš I-ąjį Pasaulinį karą suspėjo baigti Žemės matavimo skyriaus keturis kursus. Pašauktas į kariuomenę, pateko į Samsonovo armiją, kuri giliai įsiveržė į Prūsiją. Pralaimėjus mūšį prie Mozūrijos ežerų, pateko į vokiečių nelaisvę. Vokiečiams karą pralaimėjus, 1918 metų rudenį grįžo į tėviškę ir Biržuose įsijungė į Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbus. Kartu su agronomu Petru Kregžde organizavo Žemės ūkio ministerijos Įgaliotinio įstaigą, iš besitraukiančių vokiečių perėminėjo įvairų turtą. Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, Biržų apskrityje liko daug dvarų be savininkų: vieni pasiliko Lenkijoje, kiti pasitraukė su bermontininkais. Tamulėnas, perėmęs tokių dvarų turtą, rūpinosi išnuomoti žemes ūkininkams, kad nedirvonuotų. Po 1920 m. M.Tamulėnas perėjo Žemės tvarkymo departamento žinion, buvo paskirtas matininku į Biržų apskritį ir nuo tada jau dirbo pagal specialybę. Pradžioje parceliavo dvarų žemes, vėliau skirstė kaimus į vienkiemius. 1925m. jam buvo pavesta išparceliuoti grafui Tiškevičiui priklausiusį dvarą ir sudaryti žemės, skirtos praplėsti Biržų miestą, projektą: suprojektuoti Biržų miesto gatvių tinklą, numatyti vietas visuomeninės paskirties objektams - įvairioms įstaigoms, mokykloms, sporto aikštynams ir kt.

Beskirstydamas kaimus, Motiejus susipažino su Dirvonakių kaimo mokyklos mokytoja Karolina Liauškaite. 1925 m. sausio mėn. juos sutuokė prof. kun. P. Jakubėnas. 1926 m. pavasarį Departamentas paskyrė M.Tamulėną į Kėdainius apskrities matininku - revizoriumi, o tų pačių metų rudenį vėl grįžo į Biržus jau kaip apskrities žemės tvarkytojas ir juo dirba iki 1944 metų. Artėjant karo frontui su žmona bandė pasitraukti į Vakarus iš Palangos. Kartu su kitais biržiečiais susitarė su žvejais ir išplaukė dviem laiveliais per Baltijos jūrą į Švediją. Deja, vienas laivas, į kurį buvo pasodinta žmona Karolina ir sūnėnas Motiejus, paklaidžiojęs tamsoje, sugrįžo į krantą. Po didelių pastangų Karolina ir Motiejus jnr. jau per Vokietiją, Daniją pasiekė Švediją ir ten rado įsikūrusį Motiejų snj. 1947 m. Tamulėnų šeima atvyko į JAV, apsigyveno Racine, o nuo 1964 m. persikėlė į Floridą.
M.Tamulėnas Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios kuratoriumi buvo išrinktas 1925 m. Sinode Biržuose. Jis aktyviai dalyvaudavo bažnytinėje veikloje, kelis kartus buvo renkamas Sinodo direktoriumi, į Revizijos komisiją. Vieną kadenciją buvo išrinktas LERB Kolegijos prezidentu (1941-43 m.) Lietuvoje ir vieną (1961-64 m.) išeivijos lietuvių reformatų Kolegijos prezidentu.
Kurt.M.Tamulėnas daug rašė į išeivijoje leidžiamą reformatų žurnalą „Mūsų sparnai".
LERB kuratoriaus Motiejaus Tamulėno nepabaigiamų darbų nualinta širdis sustojo 1980 m. rugsėjo 24 d. West Palm Beach, Floridoje.

Parengta pagal sūnėno Motiejaus Tamulėno jnr. straipsnį „Mūsų sparnuose" Nr.49, 1980 m. gruodis, ir Motiejaus Tamulėno snj. atsiminimus „Jaunos dienos Gajūnuose" paskutiniame išleistame išeivijoje „Mūsų sparnų" 83-iame numeryje 2003 m. žiemą.