Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Įvyko eilinis Konsistorijos posėdis (Nr.4-77) Biržuose
Samstag, den 22. Januar 2011 um 15:38 Uhr
There are no translations available.

2011 metų sausio 15 d. Biržuose į IV-ą šios kadencijos posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Dėl ligos posėdyje nedalyvavo kun.S.Švambarienė. Posėdį malda pradėjo kun.R.Stankevičius. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, buvo svarstomi  iš anksto numatyti  darbotvarkės klausimai.

Konsistorija patvirtino Sinodo 2010 metų ūkinę-finansinę ataskaitą. Gautos pajamos (palyginus su 2009 m.) sumažėjo. Buhalterė R.Daugienė nurodė priežastis: sumažėjo dvasininkų surinktos aukos, 2% gyventojų pajamų mokesčio pervedimas, gautos lėšos iš užsienio partnerių ir valstybės. Galima tvirtinti, jog valstybę palietusios ekonominės krizės pasekmes bažnyčia finansiškai aiškiau pajuto 2010 metais. Spėjama, jog 2011 m. jos bus dar didesnės.

Pagal Konsistorijai pateiktus finansinius duomenys 48% visų Sinodo išlaidų sudaro automašinų išlaikymas (kuras, remontas). Senioratas ir Konsistorija nuolat ieško būdų šių išlaidų mažinimui. Kalbėta apie Sinodo turimo automobilių parko sumažinimą, sykiu sumažinant jiems išlaikyti išlaidas. Kun.T.Sakas ir lektorius E.Tamariūnas tarnybiniams bažnyčios reikalams naudoja asmeninius automobilius. Konsistorija svarstė panaudos sutarties dėl asmeninių automobilių naudojimo projektą, kuriame numatyta automobilių naudojimo tarnybiniams bažnyčios reikalams apskaita ir atsiskaitymo tvarka. Pristatytas projektas dėl sutarties grąžintas pataisoms ir numatytas kitame Konsistorijos posėdyje patvirtinti.

Svarstyta Antrosios Helvetinės konfesijos ir Almanacho „Reformatų metai 2010" leidyba. Nepaisant finansinio nuosmukio bus toliau išlaikoma bažnytinės spaudos leidyba. Bus siekiama parūpinti pakankamą kiekį dvasiniam mokymui skirtos literatūros, tačiau mažesniu tiražu, kuklesnės išvaizdos. Šių leidinių leidybos pagrindinę finansinę dalį sudarys privačių asmenų tikslinės aukos.

Kitas darbotvarkės klausymas - reformatų diakonijos kūrimas. Šio klausimo sprendimui praeitame Konsistorijos posėdyje buvo sudaryta komisiją: kun.Tomas Sakas; teisininkė Eglė Grucytė. Komisijos pirmininkui kun.T.Sakui buvo suteikta teisė pasirinkti narius. Konsistorija patvirtino dar vieną komisijos narį - kun.Rimą Mikalauską.

Kun.Tomas Sakas pristatė viešosios įstaigos pagrindu paruoštą diakonijos įstatų projektą/matmenis. Konsistorijos posėdyje buvo pasidalinta informacija apie senelių namų poreikį Biržų rajone. Neoficialios žinios prieštaringos: iš vienos pusės pastebima, jog visuomenė Lietuvoje ir Biržų rajone sensta, vis daugiau vienišų vyresnio amžiaus žmonių. Iš kitos pusės iš savivaldybės gaunamas signalas, jog poreikis Biržų rajone per artimiausius metus bus patenkintas, įgyvendinus savivaldybės numatytas programas. Planuojant bažnytinę socialinę veiklą, atkreipiamas dėmesys pirmiausiai į lankomosios / prižiūrimosios globos organizavimą. Bažnyčiai aktualu paruošti kvalifikuotus tarnautojus - pašauktus tarnystei diakonus ir jų padėjėjus - savanorius. Tam reikalinga patvirtinti bažnytinės teisės aktus, kuriais vadovaujantis būtų vykdoma diakoninė veikla.  Už teisinių aktų paruošimą atsakinga sudaryta Konsistorijos komisija ir Dvasininkų sesija. Tikimasi, jog minėti bažnytinės teisės projektai bus pristatyti Konsistorijai iki šių metų eilinio Sinodo suvažiavimo.

Konsistorija buvo informuota, jog Vilniuje yra skirtas plotas evangelikų reformatų kapinėms, tačiau, jose laidotis dar neįmanoma, nes reikalingi teisiniai susitarimai. Pastebėta, jog pagal teisinių susitarimų sąlygas, sunkiai galima tikėtis, jog šios kapinės bus ekonomiškai prieinamos visiems evangelikų reformatų parapijiečiams, tad formalus ploto išskyrimas yra daugiau ne praktinio, o formalistinio pobūdžio. Nutarta labiau išstudijuoti teisinę situaciją ir ieškoti realių, o ne formalių  šios problemos sprendimo būdų Vilniuje.

2010 metais Konsistorijos sprendimu buvo remiamas Vilniaus parapijos choras „Giesmė", kuris reprezentuoja ne tik Vilniaus ev.ref. parapiją, bet ir visą bažnyčią. 2009 m. „Giesmė" giedojo Varšuvoje iškilmingose pamaldose Varšuvos ev. ref. bažnyčioje, minint J.Kalvino 500-sias gimimo metines.  Tačiau, „Giesmė" nėra vienintelis evangelikų reformatų choras Lietuvoje. Biržų ev. ref. choras „SD Glorija" 2010 m. taip pat atstovavo Lietuvos reformatų bažnyčią Švedijoje.  Siekiant puoselėti reformatų bažnytinės muzikos tradicijas Konsistorijoje sutarta, jog turi būti įsteigtas Konsistorijoje bažnytinės muzikos rėmimo fondas, kuriam ieškomi rėmėjai. Iš šio fondo tikimasi paremti bažnyčios muzikos tarnautojus, visų pirma - choro vadovus.

Konsistorijoje buvo svarstytas gautas kvietimas dalyvauti Škotijos presbiterionų bažnyčios generaliniame Sinode. Įvertinus esamą finansinę situaciją, nutarta nesiųsti Lietuvos ev. ref. bažnyčios pasiuntinio į Škotiją, bet išsiųsti pasveikinimo laišką.

Kun.R.Stankevičius informavo apie JD „Radvila" ataskaitinę konferenciją. Vietoje valdybos pereita prie vienasmenio valdymo organo. JD „Radvila" direktore išrinkta Raminta Vareikaitė.

Patvirtinta kito eilinio Konsistorijos posėdžio data: 2011 m. kovo 19 d. 9:45 val., Biržuose

InfoRef.lt