Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinis (Nr. 5-78) Konsistorijos posėdis Biržuose
Dienstag, den 05. April 2011 um 18:06 Uhr
There are no translations available.

konsist__mKovo 19 d. Biržuose į V-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdis pradėjo kun. Rimas Mikalauskas Dievo Žodžiu, skaitydamas 85-ją psalmę ir malda. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

Sinodo buhalterė R. Daugienė apžvelgė finansinę situaciją: 2007-2010 dvasininkų surinktų aukų dinamiką, dvasininkų pensijų fondo ataskaitą. Pastebėta, jog lyginant su 2009 metais sumažėjo gyventojų pajamų mokesčio pervestų pinigų suma į Sinodo sąskaitą. Taip pat, vasaros kapinių švenčių aukos sumažėjo ir sugrįžo į 2007 m. Konsistorija nutarė kaip panaudoti neseniai gautas aukas iš JAV lietuvių evangelikų reformatų Sinodo kolegijos Čikagoje, bei aukas paaukotas Lietuvos ev. ref. misijai Lietuvoje partnerinėje Lippės evangelikų reformatų bažnyčioje, Vokietijoje. Konsistorijos prezidentas dr. M. Mikalajūnas ir vice-superintendentas kun. R. Mikalauskas pasirašė ir išsiuntė padėką visiems aukotojams, kurie per Šalpos fondą JAV remia Lietuvos evangelikų reformatų dvasinės tarnystės misiją Lietuvoje ir užtikrino, kad taupydami bažnyčios pinigus ir vertindami aukotojų valią, sugebėsime įveikti iškilusius finansinius sunkumus ir esamus gyvenimo iššūkius priimame su viltimi, kad mūsų tarnystė neš gražių vaisių.

Konsistorijos posėdyje buvo aptarti bažnyčios teisinai reikalai. Dauguma jų susiję su valstybės ir bažnyčios santykiais. Susirūpinimą kelia Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kanoniškai neįgaliotų fizinių asmenų veikla juridinių asmenų „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia" ir „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija" vardu, kuomet šie siekia per minėtus juridinius asmenis užvaldyti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nustatyta tvarka parapijų valdomą nekilnojamą turtą.

Svarstyti pasiruošimo šių metų eiliniam Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo klausimai. Priešsinodinė sesija arba kitaip dar vadinamas atviras Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis paskirtas Biržuose 2011 m. gegužės 21 d., šeštadienį. Pradžia - 10:45 val. Jo metu kviečiami visi naujai metų kadencijai parapijose išrinkti delegatai bei dvasininkai ir kuratoriai. Priešsinodinių posėdžių metu bus svarstoma Sinodo darbotvarkė, paruošiami sprendimų projektai, numatomas ev. teologijos kandidato į katecheto tarnystę Evaldo Tamariūno egzaminas. Numatytos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo atidarymo pamaldos - 2011 m. birželio 24 d. 19:00 val. Sinodo posėdžiai - birželio 25 d. 10:00 val. (registracija nuo 09:00 val.). Iškilmingos Sinodo uždarymo pamaldos - birželio 26 d. 11:00 val.

Konsistorija rekomendavo Panevėžio evangelikų reformatų parapijai atsidaryti atskirą sąskaitą bažnyčios statybai tikslinėms aukoms priimti ir kaupti lėšas statybai. Kun. R. Stankevičius informavo, kad jau parašytas projektas GAW dėl bažnyčios projektavimo darbų finansavimo.

Didelę Sinodo išlaidų dalį sudaro automašinų išlaikymas (kuras, remontas), tad taupant bažnyčios lėšas, Konsistorija nuolat ieško būdų išlaidų mažinimui. Kun. T. Sakas ir lektorius E. Tamariūnas tarnybiniams bažnyčios reikalams naudoja asmeninius automobilius. Konsistorija svarstė asmeninių automobilių panaudos tarnybiniams tikslams redakciją ir įpareigojo kun. T. Saką ir lekt. E. Tamariūną teikti dokumentus apie patirtas automobilių remonto išlaidas Senioratui, kuris kiekvienu konkrečiu atveju priims sprendimą.

Konsistorija buvo informuota apie Diakonijos nuostatų projektą. Jis toliau bus svarstomi Dvasininkų sesijoje balandžio mėnesį, Klaipėdoje. Tikimasi jo projektą teikti priešsinodinei sesijai.

Apžvelgiant bažnyčios gyvenimo įvykius, buvo kalbėta apie Klaipėdoje įvykusią antrąją krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferenciją „Kaip skelbti Evangeliją šiandieninėje Lietuvoje". Konferencija buvo orientuota į pasauliečius, tarnaujančius bažnyčioje. Kun. S. Švambarienė dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje „Geroji Naujiena ir svetingumas".
Kun. R. Mikalauskas dalyvavo Europos reformatų bažnyčių vadovų suvažiavime. Prahoje kovo 3-5 dienomis susirinkusi Europos reformatų Bažnyčių vadovų taryba išrinko naujai kadencijai tarybos vadovybę, patvirtino tarybos nuostatų pataisas, apsvarstė galimybes prisidėti prie bendros pasaulinės reformatų organizacijos misijos (plačiau buvo skelbta www. ref.lt).
Vyksta ilgalaikis ir aktyvus bendradarbiavimas su Švedijos reformuota bažnyčia, kurią partnerystės ryšiais atstovauja Växjö miesto surinkimas. Šios bendruomenės seniūnas Arne Sjoberg su žmona Marianne atvežė paramą vaikų namams Medeikiuose, dalyvavo Biržų ev. ref. parapijos sesijoje kovo 13 dieną. Gegužės mėnesį numatomas Šveidjos reformuotos bažnyčios (Missionkirkan) užsienio ekumeninių ryšių vadovo vizitas į Lietuvą. Švedijos evangelikai reformatai dalyvaus Radvilų jūrų skautų stovykloje Biržuose, 2011 metų rudenį numatomas gausus švedų delegacijos iš įvarių parapijų vizitas Lietuvoje, kur jie ketina aplankti daugelį Lietuvos ev. reformatų parapijų.
Kun. S. Švambarienė informavo apie naujos kadencijos VšĮ „Vaiko užuovėja" tarybą. Trijų metų kadencijai patvirtinta tokios sudėties taryba: pirmininkė - kun. S. Švambarienė, nariai - D. Janonienė, D. Kairienė, V. Variakojis, G. Gedvilienė, R. Gudeikienė.
Gautas kvietimas į seminarą, skirtą „Vilties" festivaliu. Artimiausias renginys - balandžio 2 d. Vilniuje vyksiantis seminaras į kurio programą įtraukta informacinė dalis ir tolesnio darbo su naujai įtikėjusiais žmonėmis planavimas.

Konsistorija darbą baigė malda.

Kitas išplėstinis Konsistorijos posėdis - prešsinodinė sesija, kuriame dalyvaus dvasininkai, kuratoriai, 2011 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo delegatai ir kandidatai, vyks š.m. gegužės 21 d. 10:45 val. Biržuose.

Info Ref.lt