Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kovo 11-osios ekumeninė šventė Čikagoje
Mardi, 19 Avril 2011 06:42
There are no translations available.

liuteronai

 

Šiemet Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Čikagoje paminėta ekumeninėmis pamaldomis. Marquette Parke įsikūrusi lietuviška Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia sekmadienį, kovo 13 d. 15.00 val., kvietė į lietuvių krikščionių vienybės šventę, kurioje dalyvavo Čikagoje bei jos apylinkėse gyvenantys lietuviai katalikai, liuteronai, reformatai ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovai.

Pamaldas pradėjo iškilminga eisena tautiniais drabužiais pasipuošusių lituanistinių mokyklų moksleivių su vėliavėlėmis, procesijoje buvo nešamas kryžius, Biblija, taikos liepsna ir Lietuvos trispalvė. Pamaldų liturgijai vadovavo trijų konfesijų kunigai: Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos kunigas Jaunius Kelpšas ir diakonas Vitas Paškauskas, Cicero šv. Antano parapijos kunigas dr. Kęstutis Trimakas, prelatas emeritas kun. Jonas Kuzinskas, lietuvių ev. liuteronų „Tėviškės" parapijos kunigas Liudas Miliauskas, Ziono lietuvių ev. liuteronų parapijos kunigas dr. Valdas Aušra (vienas šių metų lietuviškų ekumeninių pamaldų organizatorių), lietuvių ev. reformatų parapijos kunigė diakonė Erika Dilytė-Brooks. Pamokslą sakė kun.diak. E. Dilytė-Brooks, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Generalinė konsulė Skaistė Aniulienė.

Pamaldose giedojo jungtinis choras, kurį sudarė „Tėviškės" parapijos choras (vad. Loreta Meištininkienė), Lietuvių meno ansamblis „Dainava" (vad. Darius Polikaitis), Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos choras (vad. Jūratė Grabliauskienė), Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choras (vad. Jūratė Lukminienė), Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos choras (vad. Algimantas Barniškis), šv. Antano parapijos choras (vad. Vilma Meilutytė), Ziono parapijos choras (vad. Helmut Stefan); solistė Genovaitė Bigenytė, akompaniatorė Jūratė Lukminienė, vargonininkė Loreta Meištininkienė, muzikinis vadovas Darius Polikaitis, liturginių apeigų organizatorius Juozas Polikaitis. Pamaldose surinktos aukos skirtos Psichologinės pagalbos telefono veiklos plėtrai ir finansavimui.

Ekumeninių pamaldų Čikagoje ištakos siekia 1965 m., kai katalikų kunigas Kęstutis Trimakas jėzuitų mėnesiniame žurnale ,,Laiškai lietuviams" rugsėjo numeryje parašė apie krikščionių persekiojimus sovietų okupuotoje Lietuvoje, komunistinei valdžiai uždarant ne tik katalikų, bet ir kitų krikščionių bažnyčias. ,,Pabaltijo kraštų 25 m. pavergimo sukakties proga kalbėdami apie Lietuvos katalikų religinę priespaudą, negalime neužsiminti apie kitų krikščionių panašų likimą okupuotoje tėvynėje", - tais metais rašė kun. K. Trimakas. Pasirodžius šiai žinutei, jis sulaukė padėkos laiško iš ev. reformatų kunigo Povilo Dilio. Tarp kunigų užsimezgęs draugiškas ryšys ilgainiui paskatino suburti panašiai galvojančiųjų grupę. 1966 m. steigiamajame pasitarime be kun. K. Trimako ir kun. P. Dilio dalyvavo kun. Eugenijus Gerulis su žmona ir dr. Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai. Būrelis pasivadino Ekumeniniu lietuvių rateliu. Kun. K. Trimako žiniomis, tai buvo pirmas toks organizuotas lietuvių krikščionių būrelis ne tik Čikagoje, bet ir Amerikoje, o gal ir visame pasaulyje.

Pirmosios lietuviškos ekumeninės pamaldos Čikagoje buvo surengtos 1967 m. lietuvių ev. liuteronų „Tėviškės" parapijoje (kun. Ansas Trakis). Antrosios įvyko po metų Lietuvių tėvų jėzuitų koplyčioje. Nuo tol pamaldos laikytos kasmet sausį, per krikščionių vienybės savaitę, vienais metais katalikų, kitais - ne katalikų parapijose, vyko ir amerikiečių bažnyčiose. Tačiau ilgainiui lietuviškų ekumeninių pamaldų Čikagoje tradicija nutrūko.

Ekumeninės pamaldos Čikagoje atgimė 2000 metais. Jų sumanytojas buvo tuo metu Marquette Park lietuviškoje katalikų parapijoje kunigavęs Rimantas Gudelis. Po metų pamaldos įvyko Brighton Park lietuviškoje katalikų parapijoje. Pastarąjį kartą Čikagoje lietuvių ekumeninės pamaldos įvyko 2005 metais Šv. Vardo katedroje. Tiesa, ekumeninėmis pamaldomis galima laikyti ir Lietuvos evangelizacijos ir Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo pamaldas, laikytas 2009 metų spalio mėnesį Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje, kuriose dalyvavo iš Lietuvos atvykęs R. Katalikų Bažnyčios arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

„Mus jungia ne tik lietuvybė, bendra kalba, kultūriniai saitai, bet ir tas pats Dievas. Mūsų, dvasininkų, pareiga ir yra priminti žmonėms, kad jie priklauso ne tik tokiai tautai, šeimai, kad turi savo poreikius, polinkius, pomėgius, bet kad jie yra ir dvasinės būtybės, sukurtos to paties Dievo - Viešpaties, vedamos tos pačios Dvasios, - ruošiantis šių metų ekumeninėms pamaldoms išeivijos dienraščiui „Draugas" kalbėjo kun. dr. Valdas Aušra. - Į ekumenines pamaldas žiūriu kaip į visų tų lietuvių išeivijos kartų, bangų, susiliejimą. Jei galime kartu ateiti ir melstis, gal yra kažkas daugiau?".

„Lietuvos evangelikų kelias", 2011 Nr.2-3