Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Povilui Jakubėnui - 140
Wednesday, 27 April 2011 07:54
There are no translations available.

siaures_rytai_logo

 

jakubenas_ir_kitiPrieš 140 metų, 1871 balandžio 11-ąją, Biržų krašte, Vaitkūnų kaime gimė būsimasis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, knygnešys, mokslininkas, visuomenės veikėjas Povilas Jakubėnas.

Baigęs mokslus pradžios mokykloje, juos tęsė Mintaujos gimnazijoje. Gimtajame krašte talkino knygnešiui Jurgiui Bieliniui, platindamas lietuvišką spaudą.

Nusprendęs pasirinkti tarnavimo Dievui kelią, Tartu universitete 1899 baigė studijas teologijos kandidato laipsniu ir kitais metais buvo paskirtas antruoju kunigu Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Čia aktyviai įsijungė ir į visuomeninę veiklą - platino lietuvišką spaudą, buvo vienas ne tik Biržų spaustuvės 1912 m. steigėjų, bet ir 1908 m. pradžios mokyklos įkūrėjų, joje dar mokė ir lietuvių kalbos.

Pirmojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusiją ir Voroneže dirbo lietuvių gimnazijos mokytoju. Grįžęs į Lietuvą, 1921 m. išrinktas Biržų Sinode superintendentu, o 1933 m. - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generaliniu superintendentu.

P. Jakubėnas buvo vienas Evangelikų teologijos fakulteto Kauno universitete 1926 m. steigėjų, jo profesorius, dekanas. 1936 m. uždarius fakultetą, buvo Kauno evangelikų reformatų parapijos klebonas. Okupavus 1940 m. Lietuvą, P. Jakubėnas išvyko į Vokietiją, vėliau apsigyveno Šveicarijoje.

P. Jakubėnas buvo uolus spausdinto žodžio darbuotojas, bendradarbiavo leidiniuose „Lietuvių laikraštis", „Lietuvos ūkininkas", „Vilniaus žinios", „Viltis", „Mūsų žodis", rengė ir leido kalendorių „Kaimynas". Jo plunksnai priklauso ir pirmoji lietuvių kalba išleista tritomė „Bažnyčios istorija". P. Jakubėnas 1926 - 1940 m redagavo bažnytinį laikraštį „Sėjėjas", išvertė Evangeliją pagal Morkų, Jėzaus Kristaus Evangelijas.

Pokario metais iš pradžių gyveno Schleswig Holsteino vakarų žemumoje prie Eiderio upės, Dragės kaime. Laikė pamaldas lietuvių tremtinių stovykloje Fridrichstadto miestelyje, skaitė paskaitas kituose miestuose gyvenantiems lietuviams.

1948 06 24 Klein - Wittensee P. Jakubėnas kartu su dr. J. Mikelėnu, sušaukė pirmąjį Sinodą tremtyje. Nuolat rūpinosi Lietuvos bažnyčios ateitimi, sekė lietuvių tremtinių parapijų JAV, Kolegijos ir Sinodų veiklą, rūpinosi „Mūsų sparnų" žurnalu.

1950 m. mirus žmonai Halinai Jakubėnienei, apsigyveno evangelikų reformatų bažnyčios išlaikomuose senelių namuose Wessene (Šveicarija). Čia ir mirė 1953 05 30.

Fotografijoje Sinodo dalyviai prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios senosios klebonijos (Meškauskynės), pastatytos kun. Vilhelmo Meškausko rūpesčiu. Joje vykdavo sinodų posėdžiai. Sudegė II pasaulinio karo metais. Stovi I eilėje iš kairės: Vilius Grytė, Jonas Šepetys, Martynas Yčas, agr. Petras Variakojis, prof. I. J. Simpson, Povilas Jakubėnas, dr. Jokūbas Mikelėnas. 1932 m.

Antanas Seibutis,
Biržų krašto muziejaus „Sėla" muziejininkas