Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Delegatų rinkimai Sinodan Biržų ir Švobiškio ev. ref. parapijose
Antradienis, 10 Gegužė 2011 10:28
sesija_birzai_2011_mArtėja Lietuvos ev. ref. Sinodo eilinis suvažiavimas Biržuose (2011.06.24-26), o gegužės 21 d., Biržuose į priešsinodinę sesiją bei atvirą Lietuvos ev. ref. Konsistorijos posėdį kviečiami parapijų naujai išrinkti 2011/2012 metų Sinodo kadencijos delegatai bei Lietuvos ev. ref. Sinodo kuratoriai pasauliečiai ir dvasininkai. Posėdžio pradžia - 10:45 val., vieta - Biržų ev. ref. parapijos namų salė. Jau buvo skelbta, jog Lietuvos ev. ref. parapijose vyksta sesijos, jų metu išrenkami delegatai Sinodan. Tokios sesijos jau įvyko Panevėžy, Kėdainiuose ir kitur. Kovo 13 d. vyko Biržų ev. reformatų parapijos sesija, kuri sutapo su gen. superintendento kun. T. Šerno vizitacija bei Švedijos Missionkirkan protestantiškos bažnyčios tarptautinei partnerystei įgalioto asmens ir Växjö parapijos atstovo Arne Sjoberg ir jo žmonos Marianne vizitu. Po pamaldų parapijiečiai susirinko į parapijos namuose. Sesiją Dievo Žodžiu ir malda pradėjo kun. R. Mikalauskas. Jis apžvelgė metinę parapijos veiklą. Parapijos buhalterė R. Jakubauskienė parengė išsamią parapijos pajamų ir išlaidų ataskaitą. Gen. superintendentas kun. Tomas Šernas pasidžiaugė parapijos veikla, atsakinėjo į parapijiečių klausimus. Švedijos Missionkirkan bažnyčios atstovas Arne Sjoberg apžvelgė ilgalaikį ir aktyvų bažnytinį bendradarbiavimą su Lietuvos evangelikais reformatais. Jis su žmona Marianne atvežė savo bažnyčioje Växjö mieste surinktą švedų krikščionių paramą vaikų namams. Numatoma, kad švedų atstovai dalyvaus šiemet planuojamoje Radvilų jūrų skautų stovykloje Biržuose, rudenį švedų delegacija ketina aplankyti daugelį Lietuvos evangelikų reformatų parapijų. Į priešsinodinę sesiją 2011 05 21 dieną ketina atvykti Švedijos Missionkirkan kooordinatorius tarpautiniams ryšiams Gerard Willemsen.

Parapijos sesijoje buvo renkami delegatai, kurie birželio 24-26 d. atstovaus Biržų ev. ref. parapiją Sinode. sesija_birzai_2011_2_mĮ rinkimų biuletenį buvo įrašyti dvylika kandidatų. Lietuvos ev. ref. Sinode Biržų ev. ref. parapiją balsavimo teise atstovaus išrinkti aštuoni delegatai: Jūratė Duderienė, p-jos vargoninkė-chorvedė; Irena Narvidienė, p-jos Kilučių seniūnė; Merūnas Jukonis, studentas; Jūratė Kiškienė, p-jos namų komendantė ir Senjorato raštinės sekretorė; Rita Daugienė, Seniorato raštinės buhalterė; Jonas Tumasas, p-jos choro narys; Rita Jokubauskienė, p-jos buhalterė; Jonas Kutra, p-jos Dirvonakių seniūnas. Kandidatai: Irutė Užubalienė, p-jos Žaliosios seniūnijos seniūnė ir Lena Palšienė, p-jos Centro seniūnė, jos pavaduos delegatus, jei kuris iš delegatų negalės dalyvauti Sinodo darbe.

Po sesijos Biržų ev.ref. parapijiečiai neskubėjo skirstytis, šiltai bendravo ir vaišinosi sumuštiniais, saldumynais, kava ir arbata.

Švobiškio ev. ref. bažnyčioje gegužės 1 d., po pamaldų įvyko taip pat Švobiškio ev. ref. parapijos sesija. Jos metu parapijiečiai išsirinko savo atstovus į Sinodą. Kaip ir pernai, Švobiškio evangelikų reformatų parapiją sprendžiamojo balso teise atstovaus parapijos Valdybos pirmininkas Pranas Rauktys. Delagate-kandidate išrinkta Valdybos narė Odeta Rapkevičienė.

InfoRef.lt