Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dvasinės tarnystės nuostatai
There are no translations available.

Kanonas V-2007, Dvasinės tarnystės nuostatai

I. Dvasinės tarnystės laipsniai

§1) Dvasinei misijai: tarnystei Dievo Žodžio skelbimu, evangelizacija, dvasiniu mokymu, bažnytinės disciplinos priežiūra ir sakramentų administravimu, Sinodo sprendimu yra ordinuojami (įšventinami) dvasiniai tarnautojai - Sinodo dvasininkai. Pagal pareigas ir atsakomybę jų dvasinė tarnystė suskirstoma į šiuos laipsnius pradedant nuo žemiausiojo (kaip tai nurodo Gdansko Agenda (1637)  II dalis, Forma Koscielna):

  1. Diakonas - katechetas (kandidatas į kunigus)
  2. Kunigas (minister verbi Dei)
  3. Superintendentas (vyresnysis kunigas)

§2 Generalinis superintendentas (vyresnysis kunigas vyskupo pareigose)

a) Sinodo išrinktas iš vyresniųjų kunigų bei 3 metų kadencijai skiriamas generalinis superintendentas.

b) Sinodo išrinktas iš kunigų bei 3 metų kadencijai skiriamas generalinis superintendentas šias pareigas eina laikinai iki bus ordinuotas vyresniuoju kunigu - superintendentu.

c) Generalinio superintendento pareigas ir atsakomybę nustato Superintendento nuostatai (kan. III--2003 ir vėlesnės jų redakcijos).

§3) Ordinuotiems dvasininkams padėti ir kandidatus į ordinuotą dvasinę tarnystę paruošti patvirtinama neordinuota lektoriaus tarnystė (kandidatas ordinuotai tarnystei).

§4) Ordinuotiems dvasininkams padėti Sinodas leidžia, parapijos dvasininkui rekomendavus, parapijų vadovybei kviesti neordinuotai tarnystei šventėjus.

II. Pašaukimo į dvasinę tarnyste pagrindinės sąlygos

§1) Diakonu - katechetu gali būti ordinuotas asmuo baigęs ne mažiau pusę aukštojo mokslo teologijos studijų kurso, atlikęs ne mažesnę kaip metų dvasinės tarnystės praktiką Sinodo paskirto lektoriaus pareigose, gavęs parapijos rekomendaciją, rekomenduotas Dvasininkų sesijos ir išlaikęs patikrinamąjį egzaminą Konsistorijoje, bei Sinodo nutarimu.

§2) Kunigu gali būti ordinuotas asmuo tik baigęs aukštojo universitetinio mokslo teologijos studijas Lietuvoje arba užsienyje, rekomenduotas Dvasininkų sesijos, išlaikęs patikrinamąjį egzaminą Konsistorijoje ir Sinodo nutarimu.

§3) Vyresniuoju kunigu - superintendentu gali būti ordinuotas ištarnavęs ne mažiau penkerius metus nuo ordinacijos kunigas ir Sinode išrinktas į generalinio superintendento pareigas.

§4) Generaliniu superintendentu renkamas vyresnysis kunigas arba kunigas Sinodo suvažiavime balsų dauguma, slaptu balsavimu.

§5) Lektoriaus tarnystei gali būti paskirtas asmuo studijuojantis teologiją ir Dvasininkų sesijai rekomendavus Konsistorijos sprendimu laikinai arba Sinodo sprendimu nuolatinei tarnystei.

§6) Šventėjais gali būti paskirti bažnytinius teologinius kursus baigę ir dvasininko rekomenduoti asmenys.

§7) Konsistorija gali kviesti talkinti atskirose parapijose dvasininkus iš Sinodui nepriklausančių dvasininkų tarnystei ne Sinodo dvasininko teisėmis. Laikantis Sinodo istorinių nutarimų, kviestiniai dvasininkai iš Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios, Sinodo misijos sprendimu, priimami Sinodo dvasininkų teisėmis. Visi kviestiniai dvasininkai privalo laikytis Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės normų bei sutarties su Sinodu sąlygų.

III.  Dvasininkų apranga

§1) Visi Sinodo ordinuotieji dvasininkai pamaldose apsirengia talarą su baltomis juostomis ant krūtinės po kaklu (befken).

§2) Vyresniųjų kunigų, kunigų ir diakonų-katechetų liturginiai rūbai turi skirtumų, kuriuos tvirtina Konsistorija (Kan. IV-1614 reikalavimo išpildymas).

§3) Sinodo dvasininkams liturginius rūbus suteikia Sinodas ir jie yra Sinodo nuosavybė.

§4) Neordinuotieji dvasiniai tarnautojai pamaldų metu privalo dėvėti juodą kostiumą, baltus marškinius.