Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2011 m. priešsinodinė sesija
Montag, den 06. Juni 2011 um 18:42 Uhr
There are no translations available.

Šeštadienį, gegužės 21 d., Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į išplėstinį posėdį - priešsinodinę sesiją. Dalyvavo visi Konsistorijos nariai, kuratoriai, svečiai iš Švedijos Missionkirkan protestantiškos bažnyčios, 2011 m. Sinodo delegatai. Viso 32 dalyviai.

Posėdį Dievo žodžiu ir malda pradėjo gen. superintendentas kun. Tomas Šernas. Maldoje prisiminėme gegužės 17 d. amžinybėn išėjusį lietuvių evangelikų draugą Hermaną Peterį Rombergą, kuris visokeriopai skatino ir rėmė mūsų veiklą. Svečias iš Švedijos kun. Gerard Willemsen, atsakingas už Missionskyrkan ekumeninius ryšius Europoje, perdavė Švedijos Missionskyrkan protestantiškos bažnyčios vadovų sveikinimą, pasidžiaugė turiningu mūsų bažnyčių bendradarbiavimu. Švedijoje permainų metas - jungiasi į vieną trys bažnyčios: Missionskyrkan, Babtistų ir Metodistų. Į trijų bažnyčių konferenciją, š.m. birželio 1-6 d., pakviestas vicesuperintendentas kun. R. Mikalauskas. Tarptautinei partnerystei įgaliotas Växjö parapijos atstovas Arne Sjöberg palinkėjo konstruktyvaus darbo, patikino, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis ir susijungus bažnyčioms Švedijoje. Spalio mėnesį didelė delegacija iš Växjö parapijos aplankys Lietuvos ev. reformatų parapijas. Panašus vizitas buvo 2003m.

Toliau buvo svarstomi pagrindiniai klausimai: Sinodo suvažiavimo darbotvarkės patvirtinimas, laiko ir procedūrų aptarimas. Sinodo darbotvarkės projekte buvo pasiūlyta 13 klausimų. Sinodalai aktyviai diskutavo, kėlė ir svarstė opius klausimus. Kuratorė dr. Renata Bareikienė priminė, kad jau pernai siūlė naujas kuratorių kandidatūras. Šis klausymas buvo atidėtas iki naujų kuratorių nuostatų parengimo. Sinodas prieš dvejus metus patvirtino kuratorių nuostatų rengimo komisiją (pirmininkas - kuratorius dr. A. Baublys, nariai - D. Gudliauskienė, kun. R.Stankevičius). Kadangi komisija savo darbo neatliko, reikia spręsti jos paleidimo/išformavimo klausymą arba paskatinti rengti laikinus kuratorių nuostatus. Yra realios kandidatūros, t.y. žmonės, nuveikę didžiulius darbus bažnyčiai, bet neturint nuostatų, nėra galimybės jų patvirtinti kuratoriais.

Kuratorius Donatas Balčiauskas atkreipė dėmesį į karo kapeliono ir sekmadieninių mokyklėlių svarbą. Lietuvos kariuomenėje tarnauja įvairių konfesijų jaunimas, o yra tik katalikų kapelionas, pvz. Radvilų pulke Rukloje. Turime daug išsilavinusių dvasininkų, todėl siūloma kreiptis į Vyriausybę dėl protestantų karo kapeliono paskyrimo Lietuvos kariuomenėje. Biržų mokyklose dėstoma reformatų tikyba. Kituose miestuose, kur reformatų nėra daug, vaikai lanko sekmadienines mokyklėles. Rekomenduota ištirti poreikį ir jei bus gauta daugiau nei 10 tėvų prašymų dėstyti ev. reformatų tikybą, kreiptis į mokyklos direktorių dėl pamokų. Kitas kelias - kreiptis į švietimo ministeriją, kad sekmadienines mokyklėlės būtų užskaitytos kaip tikybos pamokos mokykloje. Kuratorės Aleksandros Balčiauskienės iniciatyva 1990 m. taip buvo padaryta Vilniaus mieste.

Aptarus siūlomus klausimus, buvo papildyta ir patvirtinta 2011 m. Sinodo darbotvarkė: Mandatinės komisijos pranešimas; Sinodo direktoriaus ir prezidiumo rinkimai; sveikinimai; ataskaitos - gen. superintendento, Konsistorijos prezidento, revizijos komisijos, VšĮ „Vaiko užuovėja", LERJD Radvila, parapijų; ataskaitų svarstymas; kandidato į katechetus lektoriaus Evaldo Tamariūno svarstymas; Neilo Čijunsko patvirtinimas Sinodo lektoriumi; bažnytinės santuokos svarstymas; diakono tarnystės įstatų svarstymas; parapijų nuostatų svarstymas; parapijų prašymai; misijų klausimai, jų patvirtinimas; dėl protestantų karo kapeliono etato įsteigimo Lietuvos kariuomenėje; dėl ev. reformatų tikybos dėstymo mokyklose; naujai pasiūlyti ir dar nesvarstyti klausimai; eilinio 2012 m. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo datos ir posėdžio laiko patikslinimas.

Pernai, penkių metų laikotarpiui, buvo išrinkta tokios sudėties mandatinė komisija: Astra Kiškienė (Biržai), Kristina Šernaitė (Vilnius), Irena Kartanienė (Panevėžys). Šios kadencijos sinodalai pritarė ir patvirtino tokią mandatinės komisijos sudėtį.

Dauguma sinodalų jau buvo susipažinę su diakono įstatų ir parapijų nuostatų projektais, todėl buvo pateikta eilė pasiūlymų/papildymų. Diakono įstatus sudaro dvi pakopos: I-a skirta diakonams savanoriams, kuriems būtina konfirmacija ir parapijos klebono rekomendacija, II-a skirta ordinuotiems diakonams, kurie vadovaus diakonijos namams ar kitoms diakoninėms tarnyboms. Tai bus samdomi darbuotoji, todėl reikalavimai pareigybei yra skirtingi.

Svarstant parapijos nuostatų projektą, pateikti siūlymai dėl parapijų pirmininkų rinkimų. Posėdžio metu nutarta pakoreguotus diakono ir parapijų nuostatus pateikti Sinodui patvirtinti kaip laikinuosius ir įpareigoti Konsistoriją patikrinti juos praktiškai/veikloje (iki 2012 m. Sinodo).

Buvo patikslinta 2011 m. eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimo data. Birželio 24 d. 19 val. Biržų evangelikų  reformatų bažnyčioje atidarymo pamaldos; birželio 25 d. - posėdžiai; birželio 26 d. 11 val. šventinės Sinodo uždarymo pamaldos (galima ordinacija).

Priešsinodinės sesijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir užduoti klausimus kandidatui į katechetus lektoriui Evaldui Tamariūnui ir kandidatui į lektorius Neilui Čijunskui.
Kun. S.Švambarienė priešsinodinės sesijos darbą baigė malda.
* * *
Po pietų pertraukos vyko antrasis posėdis, kuriame dalyvavo Konsistorijos nariai, gen. superintendentas kun. T. Šernas, Sinodo delegatai: N. Čijunskas, H.Lahayne, E.Tamariūnas ir Sinodo buhalterė R. Daugienė. Perskaitytas ir parašais patvirtintas praėjusio 2011-03-15 d. posėdžio protokolas Nr.5-78, apžvelgtas priimtų sprendimų vykdymas.

Dvasininkų sesija gerai įvertino lektoriaus E. Tamariūno teologines žinias ir pateikė Konsistorijai jo kandidatūrą. Išklausiusi atsakymus į klausimus, Konsistorija nusprendė lektorių E.Tamariūną rekomenduoti Sinodui ordinuoti į katechetus.

Kiekviename posėdyje apžvelgiami Panevėžio bažnyčios statybos klausimai. Jau parašytas projektas dėl finansavimo. Darbų apimtys ir jų įvairovė nuolat didėja. Konsistorija patvirtino Panevėžio bažnyčios statybos komisiją: parapijos administratorius kun. R. Stankevičius, seniūnų Valdybos pirmininkas P.R.Puodžiūnas, parapijiečiai A. Kutrevičius, D. Yčas, kun.R.Mikalauskas, teisininkė E.Grucytė (konsistorijos narė), architektė D. Bakšienė.

Rugsėjos mėnesį Lenkijoje vyks trijų šalių -Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos reformatų bažnyčių teologinės konsultacijos. Tokie susitikimai prasidėjo prieš 25 metus ir vyko tarp Lenkijos ir Vokietijos Lipės krašto bažnyčių, vėliau prie jų prisijungė ir Lietuvos reformatų bažnyčia. Susitikimai stiprina tarpusavio ryšius, padeda geriau suprasti iškylančias problemas, pasidalinama pasiekimais ir patirtimi. Konsistorija į Lenkijoje vyksiančias konsultacijas delegavo gen. superintendentą kun. T. Šerną, Konsistorijos prezidentą dr. M.Mikalajūną ir lekt. E.Tamariūną.

Lietuvos ev. reformatų Sinodui priklauso Likėnuose esantis nekilnojamas turtas, kurį reikia inventorizuoti ir tinkamai valdyti. Konsistorija pavedė Biržų ev. reformatų parapijos pastatų komendantei administruoti šį nekilnojamą turtą.

Buvo aptarti ir Sinodo organizavimo finansiniai klausimai. Konsistorija rekomendavo parapijoms po 50 litų už kiekvieną delgatą ir aukas, surinktas Sinodo pamaldų metu, pervesti į Sinodo kasą.

Vasarą vyks intensyvus bažnytinis gyvenimas: Sinodas, vaikų, skautų, jaunimo, konfirmantų stovyklos, kapinių šventės, pasiruošimas Vilties festivaliui, svečių iš Vokietijos ir Švedijos vizitai, todėl kitas eilinis Konsistorijos posėdis vyks rugsėjo 10 d. 9:45 val. Biržuose.

InfoRef.lt