Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
MORKAUS 2,18-28
Friday, 17 July 2009 21:37
There are no translations available.

Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: "Kodėl Jono mokiniai ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne?" Jėzus atsakė: "Argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi su savimi jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tą dieną, jie pasninkaus. Niekas nesiuva lopo iš naujo milo ant palaikio drabužio, antraip lopas atplėštų nuo jo gabalą (naujas nuo seno), ir skylė tik padidėtų. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui - nauji vynmaišiai!"
Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką, ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo: "Žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama". Jėzus atsakė: "Nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę: prie vyriausiojo kunigo Abiataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams" Ir pridūrė: "Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats". [Mt 9,14-17; Lk 5,33-39]
Jėzus prabyla palyginimais. Apie Dievo Karalystę, tai yra apie kitokią realybę nėra lengva pasakyti taip, kad klausytojas išgirstų. Palyginimas nukreiptas į klausančio žmogaus asmeninę patirtį. Patirtis leidžia atrakinti palyginimo prasmę. Iš ties, kokia jėga privertė Jėzaus mokinius nesilaikyti privalomo dievobaimingam žydui pasninko? Kaip regime iš Jėzaus palyginimo - neįveikiama, aiški jėga. Ar gali kas pasninkauti vestuvėse? Kas pasninkauja - po vestuves nevaikšto.
Read more...
 
MORKAUS 2, 13-17
Saturday, 11 July 2009 12:35
There are no translations available.

Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: "Sek paskui mane!" Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: "Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?" Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: "Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių". [Mt 9,9-13; Lk 5,27-32]
Jėzus vėl paežerėje. Antrą kartą. Ir čia vėl, kaip ir pirmąjį kartą, jis pasišaukia sau mokinį. Pamenate? Pirmą kartą paežerėje jis pašaukė žvejus - Simoną Petrą ir Andriejų, jo brolį (1,16). Pakvietė juos: „Eikite paskui mane!". Vėliau po jų jis drauge pavadino Zebediejaus sūnus: Jokūbą ir Joną. Dabar Jėzus taria Leviui: „Sek paskui mane!" Jėzus pašaukia Matą, toks kitas bus Levio vardas. Penktas būsimasis apaštalas taip pat pašauktas paežerėje. Kažin, ar tai reikšminga, tačiau pakrantė - įdomi vieta susitikimui. Ten kur baigiasi žemė, prasideda vanduo, pasibaigia vanduo ir prasideda žemė. Pradžia ir pabaiga.
Read more...
 
MORKAUS 2, 6-12
Sunday, 05 July 2009 22:22
There are no translations available.

MORKAUS 2, 6-12
„Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: "Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!" Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: "Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau - ar pasakyti paralyžiuotam: 'Tau atleidžiamos nuodėmės', ar liepti: 'Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok'? Bet, kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes, - čia jis tarė paralyžiuotajam, - sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!" Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: "Tokių dalykų mes niekad nesame matę". (Žr. t.p. Mt 9,1-8; Lk 5,17-26.)
Veiksmas namuose pačiame įkarštyje. Į jį įsijungia jau nebe tamsi liaudis, o „šventų reikalų" specialistai. Prastuomenei būdinga žavėtis neįprastais dalykais. O specialistai - neįprastiems dalykams atranda paaiškinimus.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 3 of 5