Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Papilio ev. ref. parapija (atnaujinta info 2014 02 14)

papilys-m

Kun. Rimas Mikalauskas

Papilio evangelikų reformatų parapijos administratorius
Mob.: tel.: + 370 686 66383
El. paštas: birzai @ ref.lt

Kovo  2 dieną, Sekamdienis prieš Gavėnią, pamaldos 14 val.

 

2013 metų vasario 17 dieną, 14 val. Papilio evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko parapijos sesija, kurios metu buvo išrinkti  prapijos delegatai į Sinodo neeilinį suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje bei eilinį suvažiavimą 2013 06 22-24 Biržuose. Penkerių metų kadenciai buvo išrinkta parapijos seniūnų Vladyba bei jos pirmininkas.

Papilio evangelikų reformatų parapijos seniūnų Valdyba:

1. Dr. Jonas Albertas  Naktinis, parapijos seniūnų Valdybos pirmininkas, Gludiškio vienkiemis.

2. Kun. Rimas Mikalauskas, parapijos administratorius, seniūnų Valdybos pirmininko pavaduotojas (ex officio kan. VII-2007), Biržai

3. Jonas Kvedaravičius, narys, Papilys

4. Vigilija Macienė, vargonininkė, Papilys

5. Lina Masilionienė, narė, Satkūnai

6. Danutė Musteikienė, narė, Gajūnai

7. Alis Pavilonis, narys, Kučgalys

Parapijos Valdyba į savo sudedį, pagal einamas pareigas, pašaukė parapijos ūkvedį/varpininką Adolfą Šlekį ir parapijos buhalterę Skaidrą Zvilnienę. Vladybos posėdžiai įvyko:   2013 09 27; 2013 11 03; 2013 12 01. Atimiausias eilinis valdybos posėdis - 2014 04 06. Parapijos Valdybos posėdžiai vyksta parapijos namuose, prie bažnyčios. Atviruose jų posėdžiose gali dalyvauti visi parapijiečiai.

-----

Nuo Papilio ev. ref. parapijos, pagal kan.VI-1957 yra renkami 2 delegatai (ir 1 delegatas-kandidatas, tuo atveju, jei kuris iš delegatų negali dalyvauti Sinodo darbe, jį pavaduoja delegatas-kandidatas) į Lietuvos evangelikų reforamtų Sinodą. Į Sinodą išrintki:

1. Vigilija Macinenė, delegate

2. Dr. Jonas Albertas Naktinis, delegatu

3. Alfredas Šlekys, delegatu-kandidatu.

Apie tarnystę Papilio ir Salamiesčio ev. ref. parapijose (straipsnis: 2013 02 25)

2007 metais Papilio ev. ref. parapijos dvasiniu ganytoju - administratoriumi Sinodas paskyrė kun. Rimą Mikalauską (kan.VIII-2007). Nuo Sinodo atsimetęs suspenduotas diakonas A.Kvedaravičius buvo užvaldęs parapijos bažnyčios raktus, neleido Sinodo paskirtam parapijos ganytojui patarnauti bažnyčioje, tačiau tarnystė buvo vykdoma atskirais laidotuvių, krikšto ir kitais patarnavimais. Ypač ženkliai parapijiečiai renkasi į Papilio evangelikų reformatų parapijos kapinių šventes vasarą. Jose surenkamų aukų dalis sudaro apie 40-30% visų vasaros kapinių švenčių metu Lietuvos evangelikų reformatų surenkamų aukų kapinių šventėse. Po 2012 m. spalio 24 dienos, kai buvo vėl sudarytos Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo paskirtam parapijos ganytojui pamaldas laikyti bažnyčios pastatuose, pradėtos laikyti pamaldos bažnyčioje. Suaktyvėjo parapijos gyvenimas Papilyje ir Salamiestyje. Istorinė Salamiesčio evangelikų reformatų parapija jau prieš karą nebeturėjo vietoje ganytojo, ją aptarnavo kaimyninės parapijos Papilyje klebonas. Šiandieną pačiame Salamiestyje yra likę 3 reformatų kiemai, tačiau Kupiškio rajone ir mieste dar gyvena daugiau iš Salamiesčio ar Biržų kilusių reformatų šeimų. Jie lanko Salamiestį per šeimos šventes, nes šalia bažnytėlės yra artimųjų kapai.

Salamiestį aptarnauja Papilio ev. ref. parapijos administratosius kun. Rimas Mikalauskas. Pamaldas Salamiestyje laikė ir lankė parapijiečius antrą Reformacijos Dieną - lapkričio 1 d. ir  Kalėdų Antrą Dieną. 2013 vasario 17 dieną įvyko šios parapijos sesija, kurioje buvo išrinkta šios parapijos kolegiali vadovybė.

Papilio ev. ref. bažnyčioje pamaldos pradėtos laikyti pirmąją Reformacijos Dieną - spalio 31 ir toliau - kas antrą sekmadienį t.y. iki šiol (2013 02 25) atlaikyta: 1 parapijos sesija ir 9 pamaldos iš jų 2 su Viešpaties Vakariene bei 3 laidotuvių pamaldos palydint Papilio parapijiečius: 2012 11 30 iš bažnyčios Arvydą Juodgudį į Dukurnių ev. ref. kapines; 2013 01 19 - Savūnę Vėjelienę /Trečiokaitę/ iš Biržų parapijos namų į Dukurnių ev. ref. kapines; iš Papilio parapijos kun. St. Neimano namų (mūrelio) Olgą Laurynavičienę /Plepytę/ į Žvirblių ev. ref. kapines. Dėl dvasininko užimtumo Advento metu su Kalenda pavyko aplankyti tik mažą šios parapijos dalį- rytinę: evangelikų reformatų namus Kučgalyje, toliau jau Rokiškio rajone - Raikėnuose bei Rokiškyje.

Papilio ev. ref. parapija- kaimiškoji parapija, per paskautinius 20 metų labai ištuštėjusi. Išnyko ištisi kaimai, pvz.: Žvirblių kaimas iš 25 kiemų buvo 23 kiemai - evangelikų reformatų šeimų, šiandien šio kaimo nebėra, liko tik prie jo kapinės. Kapinių šventėse vasarą - gausiai lankomos. Dėl ilgą laiką nelaikytų pamaldų (parapijiečiai atpratę lankyti bažnyčią) ir prasidėjusios žiemos pamaldų lankomumas nėra aukštas, į pamaldas susirenka vidutiniškai 20-25 tikintieji.  Nemažai yra labai solidaus amžiaus parapijiečių, kurie jau dėl sveikatos nebegali išeiti iš namų. Ardančių bažnytinę vienybę ir atsimetusių nuo Sinodo, palaikančių pašalintą nuo tarnystės diakoną A.Kvedaravičių, yra apie 5 ar kiek daugiau asmenų. Įtariame, jog šie asmenys vienaip ar kitaip yra susiję giminystės ryšiais su tais, kurie Vilniuje dalyvavo ar yra pasisavinę nekilnojamo bažnytinio turto. Jie nevengia užgauliojimų dvasininkui ir parapijiečiams, kurie lanko bažnyčią.

Parapijiečiai buvo kelis kartus susirinkę tvarkyti maldos namų, kuriuose jau ilgą laiką nebuvo laikoma pamaldų. Maldos namai buvo išplauti, iškoptos susikaupusios šiukšlės tarnybinėse ir pagalbinėse bažnyčios patalpose. Atrestauruota ir sutvarkyta daugiau nei 20 pamaldose naudojamų giesmynų, pakeista perdegusių žibintų, išskalbti liturginiai užtiesalai. Lapkričio mėnesį išvalytos bažnyčios lietaus nuotekų sistemos, kurios buvo užtukusios purvu nuo ilgamečių lapų sąnašų. Dėl jų vanduo jau apardė bažnyčios vakarinės pusės dešinį fasadinės sienos kampą. (galima pasižiūrėti foto: https://www.facebook.com/PapilioEvangelikuReformatuParapija?ref=hl ) Sykiu buvo apžiūrėta bažnyčios būklė, konstatuota, jog po 1993 metų remonto ji yra dar gerame stovyje. Didžiausią žalą darė vanduo, dėl neišvalytų stogo vandens nutekamųjų sistemų. Juose net maži paukšteliai buvo sukrovę lizdelius.  Kita rimta grėsmė - pastebėtas bokšto pietinėje pusėje atšokęs tinkas. Artimoje ateityje reikalingas išorės sienų tinko remonto darbai.

Neįvardinu dar atskirų susitikimų, dvasinių pokalbių ar aplankymų (ne kalendos metu) namuose. Džiaugiuosi, kad tenka išgirsti gražių atsiliepimų, jog pagaliau maldos namai atviri visiems. Pamaldoms vargonauja ilgą laiką šioje bažnyčioje vargonavusi Vigilija Macienė, dėl A.Kvedarvičiaus intrigų 2012 metų vasaros pabaigoje atsisakiusi šios tarnystės, vėl sugrįžo patarnauti parapijai.

Kun. Rimas Mikalauskas 2013 02 25, Biržai

 

Kapinių šventės praėjusią 2013 vasarą:

Birželio mėnesį

06.16, 14 val. Semeniškių

06.29, 14 val. Raščiūnų

06.30, 11 val. Kraštų

 

Kapinių šventės praėjusią 2012 metų vasarą:

Gegužės mėnesį

27d., sekmadienį , 14 val. Gajūnų

Birželio mėnesį

03d., sekmadienį , 14 val. Dukurnių

09d., šeštadienį, 14 val. Žvirblių

16d., šeštadienį, 14 val. Semeniškių

17 d., sekmadienį , 14 val. Satkūnų

30 d., šeštadienį, 14 val. Raščiūnų

Liepos mėnesį

Liepos 15 d., sekmadienį, 14 val. Melaišių

Rugpjūčio mėnesį

04 d., šeštadienį, 11 val. Žvoguičių

05 d., sekmadienį , 14 val. Šilagalės

19 d., sekmadienį, 14 val. Tauniūnų

25 d., šeštadienį, 14 val. Kubilių ir  17 val. Papilio partizanų

26 d., sekamienį,  14 val. Montvydiškio

 

Kapinių švnetės buvo užpernai (2011 m. vasarą)

Birželio mėnesį

18 d., šeštadienį, 14 val., Dukurnių kapinėse

19 d., sekmadienį, 14 val., Semeniškių kapinėse

Liepos mėnesį

03 d., sekmadienį, 14 val., Raščiūnų kapinėse

23 d., šeštadienį, 14 val. Satkūnų kainėse

24 d., sekmadienį, 14 val. Melaišių kapinėse

Rugpjūčio mėnesį

06 d., šeštadienį, 14 val. Šilagalės kapinėse

07 d., sekmadienį, 14 val., Žvirblių kapinėse

20d., šeštadienį, 14 val., Kubilių kapinėse, 17 val. Papilyje partizanų kapinėse

27 d., šeštadienį, 14 val Tauniūnų kapinėse


Parapijos istorijos štrichai
Senovė


Papilio evangelikų reformatų parapija - viena seniausių Lietuvos evangelikų reformatų parapijų, istoriniuose šaltiniuose minima nuo 1593 m. Viena iš svarbių Biržų - Dubingių kunigaikščių Radvilų tėvonijos žemių. Čia gimė kunigaikštis Jonušas Radvila. Biržų kunigaikštystę ėmus valdyti katalikiškos Nesvyžiaus šakos kunigaikščiams Radviloms ir XVIII viduryje įsigalėjus valstybės palaikomai kontrreformacijai Papilio, kaip ir Biržų, Nemunėlio Radviliškio ir Salamiesčio evangelikų reformatų parapijos išsilaikė, šalia jų ėmė veikti Romos katalikų parapijos.

Skaityti daugiau...
 
2013 m. kapinių šventės Papilio parapijoje
Pirmadienis, 27 Gegužė 2013 06:58

Papilio evangelikų reformatų parapijos vasaros kapinių šventės:

Birželio mėnesį:

06.01, 14 val.  Žvirblių

06.02, 14 val. Satkūnų

06.09, 14 val. Puogeliškių

06.16, 14 val. Semeninškių

06.29, 14 val.  Raščiūnų

Liepos mėnesį:

07.14, 14 val. Gajūnų

07.20, 14 val. Dukurnių

Rugpjūčio mėnesį:

08.04, 14 val. Šilagalės

08.10, 14 val. Pakiburiškių

08.15, 14 val. Žvoguičių

08.17, 11 val. Kraštų

08.17, 14 val. Tauniūnų

08.24, 12 val. Papilio partizanų

08.24, 14 val. Kubilių

Atkreipiame dėmesį, jog kapinių švenčių sąrašas gali pasipildyti. Parapijiečiai, kurie nori, kad kapinių šventės pamaldos būtų laikomos vienose ar kitose kapinaitėse, gali kreiptis į parapijos dvasininką ku. Rimą Mikalauską tel. +370 686 66383. 2013 metų kapinių šventė Dukurniuose yra sukeista su įprastu laiku Satkūnuose, pagal parapijiečių prašymą, nes 07.20 Satkūnuose vyks kaimo šventė, o dauguma Satkūnų gyventojų reformatų artimųjų palaidota Dukurnių ev. ref. kapinėse.


 
Biržų krašto evangelikai reformatai 1918-1940 m. III d.
Ketvirtadienis, 22 Sausis 2009 11:11

kornas_mKornelijus Šišla. Biržų krašto evangelikai reformatai 1918-1940 m. III d. Papilys

Papilio miestelis stovi dešiniajame Rovėjos upės (dešinysis Apaščios intakas, 34,8 km ilgio) krante, 18 km į pietryčius nuo Biržų. Papilyje yra gimęs ir čia mokęsis kunigaikštis Jonušas Radvila (1612-1655 m.). XVIII a. Papilys atiteko Kosialkovskiams. Evangelikų reformatų bažnyčia buvo įsteigta kunigaikščių Radvilų tuo pačiu metu su Biržų katalikų parapija. Radvilų dvaras teikė bažnyčiai ir klebonui visą išlaikymą. Šioje bažnyčioje yra įmūrytas akmuo, tikinčiųjų laikomas turįs stebuklingos galios. Papilio dabartinė evangelikų reformatų bažnyčia statyta 1782-1785 m. Tai liudija datos, įrašytos lentelėje, virš pagrindinių durų.

Skaityti daugiau...