Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Commission
Bendratarnystės komisija (Partnerhilfe)
Tuesday, 22 May 2012 08:03
There are no translations available.

Ilgalaikė paramos bažnyčios tarnautojams komisija (Partnerhilfge). Vokietijos evangelikų (liuteronų, reformatų ir jungtinės bažnyčios) dvasininkai nuo savo išlaikymo skiria dalį savo lėšų, aukodami paramai užsienyje ir diasporoje gyvenantiems evangelikams bažnyčios tarnautojams ir dvasininkams, kunigų našlėms ar patekusiems į bėdą paremti. Surinkti pinigai kasmet yra pervedami tam tikra, kiekvienai diasporos bažnyčiai nustatyta suma, atsižvelgiant į šalies skurdumą. 
Read more...
 
Sinodo komisijos (nauja-2013 03 25)
Monday, 21 May 2012 09:17
There are no translations available.

Bažnyčios gyvenimo reikalams spręsti sudaromos komisijos. Priklausomai nuo iškilusio klausimo sudėtingumo - skirtingi jų lygiai ir kompetencijos. Komisijos - pastoviai veikiančios arba tikslinės. Jos taip pat skirstomos pagal tai, kuri iš bažnytinių institucijų jas sudarė: Sinodas, Konsistorija, generalinis superintendentas ar parapijos vadovybė. Pagal savo uždavinius ir atsakomybę svarbiausios yra Lietuos evangelikų reformatų Sinodo (toliau- Sinodas) sudarytos komisijos.
Read more...
 
Komisijos
Wednesday, 13 May 2009 22:02
There are no translations available.

Bažnyčios gyvenimo reikalams spręsti gali būti sudaromos komisijos. Priklausomai nuo iškilusio klausimo sudėtingumo - skirtingi jų lygiai ir kompetencijos. Komisijos gali būti pastoviai veikiančios arba nustatytam laikui. Jos taip pat skirstomos pagal tai, kuri iš bažnytinių institucijų jas sudarė: Sinodas, Konsistorija, generalinis superintendentas ar parapijos vadovybė.

Pagal savo uždavinius ir atsakomybę svarbiausios yra Lietuos evangelikų reformatų Sinodo (toliau- Sinodas) sudarytos komisijos.

Sinodo revizijos komisija veikia pagal Sinodo patvirtintą tvarką. Yra nuolatos veikianti komisija ir atsiskaito už savo veiklą eilinių Sinodų suvažiavimo metu. Nuo 2005 metų Sinodo revizijos komisijai buvo suteikti įgaliojimai tikrinti visų bažnytinių institucijų: Konsistorijos, Senjorato ir kitų Sinodo ar jo institucijų įsteigtų organizacijų ir parapijų finansinę, ūkinę veiklą. Sinodo revizijos komisija veikia pastoviai, išrenkama Sinodo metu 3 metų kadencijai. Sudėtis - 5 asmenys. Eilinių Sinodo suvažiavimų metu pateikiami komisijos pranešimai, paruošti prieš Sinodo suvažiavimą, ne vėliau kaipo iki birželio 15 d. Revizijos komisija vadovaujasi Sinodo patvirtintais darbo nuostatais (Kan.X-2005). Dabar veikia Sinodo revizijos komisija išrinkta 2010 m. eilinio Sinodo suvažiavimo metu (kan.VIII-2010):  Giedrius Vaitiekūnas (Vilnius), Danguolė Juršienė (Vilnius), Vyda Gasiūnienė (Nemunėlio Radviliškis), Irena Kartanienė (Panevėžys), Donata Pranulienė (Biržai).

2007-2010 veikusios Revizijos komisijos sudėtis: Vida Gasiūnienė, Danguolė Juršienė, Irena Narvidienė, Giedrius Vaitiekūnas (pirmininkas) ir Elzė Dagienė (Kan. XI-2007).

Sinodo komisija kuratorių nuostatoms parengti - tikslinė Sinodo komisija, sudaryta 2008 metais (Kan. II-2008). Pasaulietinių Sinodo kuratorių sena tradicija, kylanti nuo Reformacijos laikų, įvairiais istoriniais laikotarpiais vykdė labai svarbias bažnytinės savivaldos funkcijas. Reikalingi šiam laikmečiui aktualius Bažnyčios vyresniųjų-pasauliečių - kuratorių įgaliojimus ir atsakomybę reglamentuojantys nuostatai. Komisija sudaro: kuratoriai dr.A.Baublys (pirmininkas), dr.M.Mikalajūnas, dr.R.Bareikienė, P.Krkščiukienė, kun.R.Stankevičius ir D.Gudliauskienė.

Mandatinė komisija. Sudaryta eilinio Sinodo suvažiavimo metu (kan. I-2010) 5 metų kadencijai iš trijų narių: Astra Kiškienė (Biržai, pirmininkė), Irena Kartaninė (Panevėžys) ir Kristina Šernaitė (Vilnius) bei dvi kandidatės: Aušra Pačegonytė (Biržai) ir Diana Pėlikienė (Klaipėda). Mandatinė komisija yra atsakinga už rinkiminių procerdūrų  teisėtumą, Sinodo dalyvių ir delgatų įgaliojimų patikrinimą ir balsų skaičiavimo darbą. Pagal įgaliojimus veikia kaip laikina, kol Sinodas pats išrinks naują ar šiai pratęs įgaliojimus.

Read more...